INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
komora-logoNa svém žofínském sněmu uskutečnila Komora pro hospodářské styky ze zeměmi Sdružení nezávislých států s.o.k. (SNS) bilanci uplynulého roku, v němž pokračovala v četných aktivitách na pomoc českým podnikům při hledání nových partnerů v zemích SNS i odbytišť pro zajímavé výrobky a služby a upřesnila své další kroky do budoucna.

Jak je již tradicí, Komora zorganizovala řadu obchodních misí do významných regionů v Ruské federaci i v dalších státech, a co je důležité, uskutečnily se za doprovodu velvyslanců a za účasti vrcholných představitelů státní správy a významných podnikatelů v místech setkání. Proběhla také řada konferencí, obchodních setkání a dalších akcí na pomoc rozvoji obchodní spolupráce.

Komora také vnitřně posílíla, stabilizovala svoji členskou základnu, kterou dnes tvoří 156 členů, a podílela se na přípravě koncepčních materiálů zaměřených na zmírnění důsledků finanční krize a zkvalitňování podnikatelského prostředí. Jednalo se například o exportní strategie, otázky pojišťování a financování vývozu, ekonomickou diplomacii či posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Podřilo se také zaregistrovat po česko-ruské a česko-ukrajinské také česko-běloruskou obchodní komoru, o. s. a stejně, jako v případě obou předchozích občanských sdružení, bude i česko-běloruská obchodní komora sdružením pouze formálním, aby se ochránil její název před zneužitím, a nadále bude v této oblasti působit Komora SNS.

Na podnikatelské mise se Komoře SNS podařilo získat finanční podporu od ministerstva zahraničních věcí, což umožnilo firmám, které se misí zúčastnily, snížit náklady s tím spojené. Komora spolupracovala s příslušnými resorty na přípravě a jednání mezivládních komisí a stálých pracovních skupin se zeměmi SNS a jejich regiony. Po podpisu memorand o spolupráci s ministerstvy zahraničí, zemědělství, průmyslu a obchodu, se podobné dokumenty připravují k podpisu i pro další období, a to jak s mezi Komorou SNS a Ministerstvem zemědělství ČR, tak i Komorou a Hospodářským výborem PS Parlamentu ČR.

Uskutečněno bylo celkem 12 seminářů a konferencí, 8 podnikatelských misí a téměř desítka dalších akcí. Velmi úspěšný byl z celkového výčtu například Ruský business den v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a stejně tak Business den Běloruska, který následoval. Akce Komory SNS se vesměs setkaly s aktivní podporou našich vrcholných představitelů, jmenovitě Přemysla Sobotky, předsedy a posléze 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, jihomoravského hejtmana Michala Haška, ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka a dalších osobností. S velkým úspěchem se za účasti představitelů většiny velvyslanectví Společenství nezávislých států a dalších hostů uskutečnil jubilejní 10. ročník Česko-ruského podnikatelského plesu.

Pokud jde o nejbližší budoucnost a směry další činnosti, sněm Komory SNS blížeji specifikoval mimo jiné oblast spolupráce s ministerstvy, vládními institucemi a se všemi subjekty, které se orientují na SNS, při přípravě a realizaci programů na podporu exportu i konkrétních akcí Komory. Aktivnější spolupráce by se měla týkat rovněž orgánů a institucí Evropské unie při tvorbě a uskutečňování konceptů zaměřených na spolupráci EU se SNS, napřáklad Východní partnerství, Energetická koncepce aj. Sněm také doporučil při zachování dosavadních aktivit, jakými jsou obchodní mise a další akce, věnovat větší pozornost rovněž každodenní komunikaci s členskou základnou a poskytování permanentní podpory doma i v zahraničí. Pokud jde o přípravu dalších konferencí a seminářů, budou reagovat rovněž na aktuální ekonomickou a právní problematiku s využitím předních odborníků. Po dohodě s příslušnými ministerstvy budou zahraniční podníkatelské mise více orientovány na země prioritního významu pro ČR a Komora bude také trvale sledovat zájem a zpětnou vazbu podnikatelské sféry při organizování těchto misí ve spolupráci s resorty. Komora bude také ve spolupráci s našimi velvyslanectvími či konzuláty sledovat vývoj vízové politiky a předkládat náměty k jejímu zlepšení. Práce Komory SNS by se tedy měla do příštího sněmu dále zkvalitnit ve prospěch ještě účinnější podpory a pomoci českým firmám při vstupu a působení na trzích zemí bývalého Sovětského svazu.

(nov)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3