INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
komora-logoNa svém žofínském sněmu uskutečnila Komora pro hospodářské styky ze zeměmi Sdružení nezávislých států s.o.k. (SNS) bilanci uplynulého roku, v němž pokračovala v četných aktivitách na pomoc českým podnikům při hledání nových partnerů v zemích SNS i odbytišť pro zajímavé výrobky a služby a upřesnila své další kroky do budoucna.

Jak je již tradicí, Komora zorganizovala řadu obchodních misí do významných regionů v Ruské federaci i v dalších státech, a co je důležité, uskutečnily se za doprovodu velvyslanců a za účasti vrcholných představitelů státní správy a významných podnikatelů v místech setkání. Proběhla také řada konferencí, obchodních setkání a dalších akcí na pomoc rozvoji obchodní spolupráce.

Komora také vnitřně posílíla, stabilizovala svoji členskou základnu, kterou dnes tvoří 156 členů, a podílela se na přípravě koncepčních materiálů zaměřených na zmírnění důsledků finanční krize a zkvalitňování podnikatelského prostředí. Jednalo se například o exportní strategie, otázky pojišťování a financování vývozu, ekonomickou diplomacii či posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Podřilo se také zaregistrovat po česko-ruské a česko-ukrajinské také česko-běloruskou obchodní komoru, o. s. a stejně, jako v případě obou předchozích občanských sdružení, bude i česko-běloruská obchodní komora sdružením pouze formálním, aby se ochránil její název před zneužitím, a nadále bude v této oblasti působit Komora SNS.

Na podnikatelské mise se Komoře SNS podařilo získat finanční podporu od ministerstva zahraničních věcí, což umožnilo firmám, které se misí zúčastnily, snížit náklady s tím spojené. Komora spolupracovala s příslušnými resorty na přípravě a jednání mezivládních komisí a stálých pracovních skupin se zeměmi SNS a jejich regiony. Po podpisu memorand o spolupráci s ministerstvy zahraničí, zemědělství, průmyslu a obchodu, se podobné dokumenty připravují k podpisu i pro další období, a to jak s mezi Komorou SNS a Ministerstvem zemědělství ČR, tak i Komorou a Hospodářským výborem PS Parlamentu ČR.

Uskutečněno bylo celkem 12 seminářů a konferencí, 8 podnikatelských misí a téměř desítka dalších akcí. Velmi úspěšný byl z celkového výčtu například Ruský business den v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a stejně tak Business den Běloruska, který následoval. Akce Komory SNS se vesměs setkaly s aktivní podporou našich vrcholných představitelů, jmenovitě Přemysla Sobotky, předsedy a posléze 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, jihomoravského hejtmana Michala Haška, ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka a dalších osobností. S velkým úspěchem se za účasti představitelů většiny velvyslanectví Společenství nezávislých států a dalších hostů uskutečnil jubilejní 10. ročník Česko-ruského podnikatelského plesu.

Pokud jde o nejbližší budoucnost a směry další činnosti, sněm Komory SNS blížeji specifikoval mimo jiné oblast spolupráce s ministerstvy, vládními institucemi a se všemi subjekty, které se orientují na SNS, při přípravě a realizaci programů na podporu exportu i konkrétních akcí Komory. Aktivnější spolupráce by se měla týkat rovněž orgánů a institucí Evropské unie při tvorbě a uskutečňování konceptů zaměřených na spolupráci EU se SNS, napřáklad Východní partnerství, Energetická koncepce aj. Sněm také doporučil při zachování dosavadních aktivit, jakými jsou obchodní mise a další akce, věnovat větší pozornost rovněž každodenní komunikaci s členskou základnou a poskytování permanentní podpory doma i v zahraničí. Pokud jde o přípravu dalších konferencí a seminářů, budou reagovat rovněž na aktuální ekonomickou a právní problematiku s využitím předních odborníků. Po dohodě s příslušnými ministerstvy budou zahraniční podníkatelské mise více orientovány na země prioritního významu pro ČR a Komora bude také trvale sledovat zájem a zpětnou vazbu podnikatelské sféry při organizování těchto misí ve spolupráci s resorty. Komora bude také ve spolupráci s našimi velvyslanectvími či konzuláty sledovat vývoj vízové politiky a předkládat náměty k jejímu zlepšení. Práce Komory SNS by se tedy měla do příštího sněmu dále zkvalitnit ve prospěch ještě účinnější podpory a pomoci českým firmám při vstupu a působení na trzích zemí bývalého Sovětského svazu.

(nov)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3