INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

aaPokud chcete pomoci neziskové organizaci a poskytnout jí finanční dar, není to vždy jednoduché.Obzvlášť, pokud si vybíráte neziskovku podle dostupných informací. Web má totiž jen třetina tuzemských neziskových organizací. Z nich pouze necelá polovina zveřejňuje informace o tom, z jakých zdrojů jsou financované a jak hospodaří s penězi dárců. Chybí poslání, účel i zveřejnění základních organizačních dokumentů. Existují ale neziskové organizace, kterým tento špatný stav není lhostejný. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) se proto pustila do boje za zlepšení transparentnosti neziskového sektoru a začíná udělovat značku spolehlivosti. Od poloviny března rozjíždí osvětovou kampaň o hodnocení spolehlivosti ve všech krajských městech republiky.

Stav zveřejňování informací o neziskových organizacích je možné podle dosavadních průzkumů považovat za vysoce nedůvěryhodný. Z hlediska dostupnosti informací o organizaci je přitom web pro veřejnost naprosto zásadním nástrojem. „Situace, kdy dvě třetiny neziskových organizací vůbec nemají webové stránky je alarmující.Nejhorší situace je u spolků, které mají web jen ve čtvrtině případů, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a nadace se pohybují kolem 50 %. Přijatelná je pouze situace u účelových zařízení církví s 87 %,“ říká Pavel Bachmann z královéhradecké univerzity.

„Nový, ještě nepublikovaný výzkum ukázal, že nepřítomnost na webu je přirozeně vyšší u malých organizací. Větší organizace s celostátním zaměřením jsou na internetu přítomné významně častěji. Ze stránek toho ale moc nezjistíte. Schází popis jasného poslání, které by vymezilo přínos organizace pro společnost. Finanční výkazy jako rozvahu a výsledovku nezveřejňuje 60 % organizací, původ darů pak schází u více než 40 % organizací,“ dodává Bachmann.

Důvodů, proč neziskovky nemají na webu jasně uveden účel své existence a nejsou dostatečně transparentní, může být celá řada. Nejčastěji jde spíše o nedocenění veřejné prezentace údajů o organizaci nebo o nedostatek peněz, času nebo lidí, kteří by stránky udržovali. Může se ale stát, že jde o zištný důvod údaje nezveřejňovat. Ať je to tak nebo tak, pro veřejnost i firmy je často posouzení spolehlivosti neziskovky náročné a komplikované.

Značka spolehlivosti jako záruka spolehlivosti neziskové organizace

Právě z důvodu usnadnění výběru správné neziskovky pro dárce, vzniklo označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (tzv. značka spolehlivosti), kterou v České republice zavedla Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Značka dá jistotu dárcům, že i méně známé neziskové organizace, které nejsou mediálně známými a „ověřenými“ neziskovkami, pracují spolehlivě a nemusí mít obavu takovou organizaci podpořit. Neziskové organizace, které jsou držiteli značky spolehlivosti, jsou každoročně prověřovány a hloubkovým hodnocením procházejí každé tři roky.

„V České republice je legislativa nastavena tak, že je prakticky na samotných neziskových organizacích, aby obhájily svoji transparentnost a věrohodnost. Některé právní formy mají nastaveny přísná zákonná pravidla týkající se zveřejňování údajů o organizaci. Český stát ale není schopen zajistit kontrolu plnění těchto státem stanovených pravidel. V takovém prostředí se členské organizace AVPO ČR rozhodly, že se na hodnocení spolehlivosti neziskových subjektů zaměříme sami tak, jak je tomu ve vyspělých státech světa,“ vysvětluje Marek Šedivý, prezident AVPO ČR, a pokračuje: „Dárci mají díky značce představu, které organizace správně hospodaří s darovanými prostředky a využívají je na deklarovaný účel. Máme výhodu, že naši hodnotitelé jsou odborníci na fungování neziskových organizací a prověřují tak nejen nakládání s financemi, ale zaměřují se rovněž na správu, řízení a transparentnost celé neziskovky."

AVPO ČR se při vytváření hodnocení spolehlivosti inspirovala v zahraničí, kde se podobná značka uděluje. Na její podobě spolupracuje s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), jejíž je členem a která sdružuje subjekty provádějící hodnocení spolehlivosti v dalších 16 zemích (např. Německo, Švýcarsko, Švédsko, USA, Kanada, Tchaj-wan). Podle zdrojů ICFO například v Nizozemsku organizace se značkou získaly z darů o pětinu víc peněz než ty bez označení.

Získat značku spolehlivosti není nic snadného

Nezisková organizace, která chce získat značku spolehlivosti v ČR, musí splnit daná kritéria. Už jen aby se mohla o značku ucházet, musí splňovat několik z nich. Musí existovat alespoň dva roky, mít webové stránky, získávat alespoň 10 % svých celkových zdrojů od soukromých dárců nebo v případě ročních výnosů nad 3 miliony korun dělat audit. Teprve když uvedené podmínky splňuje, začnou odborníci hodnotit, jestli naplňuje další standardy pro získání značky spolehlivosti. Na základě zpracovaného posudku rozhoduje o udělení značky nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti složená z uznávaných odborníků český neziskový sektor.

Doposud obdrželo značku spolehlivosti 7 organizací

Dejme dětem šanci o.p.s. (Praha), Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. (Praha), Lata – programy pro ohroženou mládež (Praha), MATURUS, o.p.s. (Praha), Na počátku, o.p.s. (Brno), Nadační fond J&T (Praha) a Pestrá společnost, o.p.s. (Praha) – to jsou organizace, které jsou již držiteli značky spolehlivosti.

„Věříme, že to pomůže při získávání finančních prostředků a že nás to představí jako organizaci, která je transparentní,“ slibuje si ředitelka brněnské obecně prospěšné společnosti Na počátku Eva Vondráková, která pomáhá těhotným ženám a matkám v nouzi.

Další úspěšný držitel, pražská organizace pro výcvik asistenčních psů Helppes, v tom vidí ještě něco jiného. „Je to pro nás i tak trochu závazek a hlavně motivace si značku udržet. Dostali jsme řadu doporučení a zpětnou vazbu od hodnotitelů co máme a hlavně nemáme v pořádku, a to zlepšit,“ říká Veronika Paldusová z Helppes – Centra výcviku psů pro postižené o.p.s.

Od loňského podzimu se do hodnocení zapojilo dalších dvanáct neziskovek. Díky finanční podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je pilotní hodnocení až do června 2015 pro zapojené organizace zdarma.

AVPO ČR značku představí v krajských městech po celé ČR

Od března do května 2015 navštíví Asociace veřejně prospěšných organizací ČR všechna krajská města České republiky a v rámci diskusních setkání představí značku spolehlivosti a její přínos pro neziskové organizace i jejich dárce z řad firem. První setkání proběhne 16. 3. 2015 v Praze.

Přehled a harmonogram návštěv

Datum a čas

Město

Místo setkání

16. března 2015,

10:00 - 12:00

Praha

Hospodářská komora hl. m. Prahy, Nám. Franze Kafky 7, Praha 1

19. března 2015,

10:00 - 12:00

Jihlava

Centrum multikulturního vzdělávání, Masarykovo nám. 34, Jihlava

19. března 2015,

15:00 - 17:00

Brno

Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno

20. března 2015,

10:00 - 12:00

Zlín

Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín

31. března 2015,

13:00 - 15:00

České Budějovice

kavárna Horké vany, Česká 222, České Budějovice

9. dubna 2015,

9:30 - 11:30

Plzeň

Café Restaurant Kačaba, Prokopova 17, Plzeň

9. dubna 2015,

14:00 - 16:00

Karlovy Vary

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary

15. dubna 2015,

10:00 - 12:00

Pardubice

Café Apatyka, Pernštýnské náměstí 49, Pardubice

15. dubna 2015,

14:00 - 16:00

Hradec Králové

Bistro u dvou přátel, Soukenická 55 - Pivovarské nám, Hradec Králové

17. dubna 2015,

9:00 - 11:00

Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

17. dubna 2015,

14:00 - 16:00

Ostrava

Národní klastrová asociace, U Tiskárny 616/9, Ostrava – Přívoz

20. května 2015,

9:30 - 11:30

Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec

20. května 2015,

14:00 - 16:00

Ústí n. Labem

Fokus kafe, Prokopa Diviše 5, Ústí nad Labem

22. května 2015,

10:00 - 12:00

Praha

Hotel Juliš, Václavské náměstí 782/22, Praha 1

Nevládní neziskové organizace

Neziskovky jsou subjekty vznikající za účelem veřejně prospěšné činnosti. Jsou jimi například spolky (původní občanská sdružení), ústavy, nadace a nadační fondy, organizace zřízené církví nebo obecně prospěšné společnosti. Z podstaty své existence jsou tyto subjekty za své konání odpovědné veřejnosti – svým členům, klientům a zejména svým dárcům.

 

O značce Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Značka spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace) vznikla v reakci na poptávku dárců a neziskových organizací. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Značka spolehlivosti tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který v českém neziskovém sektoru doposud chybí. Více informací na http://www.znackaspolehlivosti.cz/.

O Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

AVPO ČR od roku 2010 zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které musí splnit podmínky pro členství – zveřejnit o sobě údaje v databázi členů přesahující rámec současných zákonů. Posláním asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. V současnosti má 90 členů. AVPO ČR je průkopníkem zavádění samoregulačních mechanizmů v českém neziskovém sektoru – aktuálně pracuje na uvedení značky spolehlivosti na český trh, jejíž přínosem bude jak posílení důvěry firemních a individuálních dárců, tak profesionalizace veřejně prospěšných organizací. AVPO ČR je klíčovým hráčem při tvorbě legislativy pro neziskový sektor, je partnerem pro jednání s institucemi státní správy a samosprávy. Prezident asociace je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. AVPO ČR je členem domácích i zahraničních sítí – je aktivním členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Asociace nestátní neziskových organizací ČR, mezinárodního výboru ICFO (International Committee on Fundraising Organizations) a ENNA (Evropská síť národních střešních neziskových organizací). Více na: http://www.avpo.cz/.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3