INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

workshop 2Již od roku 1990 přinášíme do České republiky inovativní řešení v oblasti systémů řízení. Umožňujeme našim členům rychlý přístup k novinkám v oboru, výměnu informací, zvyšování odborné způsobilosti a možnost účastnit se odborných akcí. Našim členům, ale i dalším zákazníkům nabízíme současně komplexní služby v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality, především vzdělávání, certifikace a vydávání odborných publikací.

Česká společnost pro jakost je registrovaným spolkem a spolková činnost byla prioritou již od jejího založení. Jedním z našich hlavních úkolů je vytvářet dobrovolné odborné skupiny – centra, ve kterých (dle předpokladů) budou pracovat odborníci na určitou problematiku z celé ČR, případně i ze zahraničí.
Odborná centra vytvářejí členové ČSJ jako platformu pro realizaci svých odborných zájmů v oblasti systémů managementu. Jsou zaměřena především na rozvíjení jednotlivých nástrojů a metod systémů managementu a na problémy interdisciplinárního charakteru. Výstupy jejich práce jsou využívány nejen pro činnost orgánů Společnosti a jejího výkonného aparátu, ale jsou také zdrojem pro šíření inovativních myšlenek, platformou pro spolupráci s univerzitním prostředím a přispívají k naplňování poslání ČSJ.
V současnosti pracuje v rámci naší společnosti pět takových odborných center. Rádi bychom vám blíže představili jejich činnost.

Centrum excelence

Centrum excelence vzniklo v roce 2010. V současnosti představuje platformu pro ty, které ke svému rozvoji využívají moderní nástroje řízení. Sdružuje organizace a jednotlivce, kteří se zabývají systematickým zlepšováním a přístupy business excellence. Vytváří podmínky pro spolupráci, sdílení dobré praxe, networking a pomáhá při dosahování trvale udržitelné excelence. Sjednocujícím prvkem aktivit Centra excelence je Model EFQM jako zastřešující rámec pro všechny nástroje a metody, s jejichž pomocí se snažíme budovat kulturu excelence v českém podnikatelském i veřejném sektoru. Mezi hlavní aktivity Centra excelence patří organizace Bench­learning Visits, na kterých hostitelské organizace nechávají účastníky doslova nahlédnout pod pokličku svých procesů a aktivit. Centrum organizuje kulaté stoly, praktické workshopy k nástrojům zlepšování, semináře k Modelu EFQM, business excellence a udržitelnosti, v rámci centra jsou nabízena i praktická školení pro zájemce o účast v programech Národních cen ČR.

Odborné centrum Etika a management

Odborné centrum Etika a management (OCEM) vzniklo na jaře roku 2013 z iniciativy členů ČSJ a za podpory tehdejšího vedení ČSJ. Odborné centrum se věnuje především osvětovým akcím, jako je organizace kulatých stolů v rámci konference SYMA nebo odborně zaměřeným seminářům. K etickým otázkám a na aktuální témata pravidelně přispívá do našeho časopisu Perspektivy kvality.
Mezi konkrétní výstupy práce centra patří například tvorba dokumentu Tipy na lepší etiku, který vznikl jako souhrn z řady setkání nad klíčovými oblastmi a otázkami etiky (focus group) s účastí zainteresovaných stran, jako jsou ministerstva, policie, velké i malé firmy a živnostníci. Přináší přehled principů a otázky, které mohu napomoci k etičtějšímu jednání, respektive vyhnout se „neetice“. Mezi velké úspěchy činnosti odborného centra patří prezentace Tipů na lepší etiku na mezinárodní platformě na 32. konferenci a 27. kongresu EBEN ve Valencii v roce 2019, kam se dostala po náročném hodnocení vědeckou akademickou radou.
Odborné centrum svou pravidelnou činností a komunikací přispívá ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. V jeho zájmu je, aby ve společnosti vznikly ještě větší ochota a prostor naslouchat a účinně zapracovávat etická témata a výstupy vědy a výzkumu do denního života. A to i proto, že je řada akutních námětů k řešení, jako jsou – v pořadí od původců k následkům – znečišťování ovzduší, devastace půdy, sucho, civilizační choroby v čele s leukemií, Alzheimerovou chorobou či chorobami dýchacích cest a globální oteplování. Nutná je změna od reaktivního a mocenského přístupu k proaktivnímu a nearogantnímu.

Odborné centrum Životní prostředí

Odborné centrum bylo (znovu) založeno koncem roku 2020. Je zaměřeno na ochranu životního prostředí, zejména pak na protierozní opatření a hospodaření s vodou. Činnost centra Životní prostředí volně navazuje na činnost již neexistujícího centra Ekologie. Životní prostředí nás obklopuje, bereme z něho zdroje pro svoji existenci, jsme na něm závislí, protože jsme jeho součástí. Ochrana životního prostředí s cílem dosažení trvale udržitelného rozvoje je životní filozofií, kterou lidé uplatňují za všech okolností, v soukromém životě, stejně jako v pracovním procesu. To je projevem jejich osobní integrity.
V centru společně realizujeme projekty a odborné akce, kterými bychom mohli zainteresovat do této filozofie a způsobu myšlení širokou veřejnost. Pokud čtenář najde v programu centra něco zajímavého a použitelného pro svoji práci, rodinu, lokalitu, kde žije, rádi s ním budeme spolupracovat.

Priority odborného centra ČSJ pro životní prostředí:
1. Sledovat stav životního prostředí v ČR z kvalitních zdrojů, ověřených statistik a odborných publikací a na základě vyhodnocených faktů navrhovat témata pro výukové a výcvikové programy ČSJ a témata projektů s partnerskými subjekty.
2. Komunikovat s odborně zaměřenými organizacemi i specialisty, s vládními a komunálními institucemi odpovědnými za agendu ŽP.
3. Vytvořit pravidelnou rubriku v časopise Perspektivy kvality, zaměřenou na problematiku životního prostředí jako významnou součást integrovaných systémů managementu.
4. Aktivně se účastnit odborných seminářů a konferencí v oblasti životního prostředí a podporovat v tomto zaměření pozici ČSJ, a to zejména prostřednictvím recipročních účastí.
5. Navázat pravidelnou spolupráci se středními a vysokými školami formou skupinových i individuálních konzultací a projektů s mentorskou podporou.
6. Pomocí vhodných technik sociálního marketingu a ve spolupráci se specialisty na chování lidí pravidelně oslovovat vybrané cílové skupiny a působit na jejich povědomí o nutnosti chránit životní prostředí.
7. Každý člen pracovní skupiny si zvolí podle své odbornosti cílovou skupinu, lokalitu nebo závažný problém v ochraně životního prostředí, kde bude zejména vyvíjet aktivity, včetně spolupráce s ostatními odbornými a regionálními centry ČSJ a také Radou seniorů ČSJ.

Odborné centrum Klub manažerek ČSJ

„Společně k úspěchům...!“ – to je motto odborného centra Klub manažerek ČSJ, která organizuje své akce pro členky i členy ČSJ již od ro-
ku 2001. Jejím smyslem je seznamovat účastníky setkání s aktuálními a zajímavými tématy, která souvisejí nejen s pracovním, ale i s osobním životem. Klub manažerek každoročně pořádá zpravidla tři setkání, z toho jedno víkendové. Osvědčilo se zvát na setkání lektory či přednášející z řad skutečných špiček ve svém oboru. Společná setkání mají vždy odbornou část, a poté i část neformální, kdy je prostor na společnou výměnu zkušeností a informací i navazování přátelských vztahů. Program setkání není většinou jen v rovině teoretické, ale je doplněn i praxí s možností vyzkoušet si na vlastní kůži, co bylo prezentováno.
A jaká bývají témata setkání centra? Jsou zaměřena hlavně na zdraví (první pomoc, homeopatie, zdravé zuby, celiakie, čínská medicína, „zdravá záda“, kvalita potravin, jak na stres), společenský život a vztahy (mezigenerační vztahy, age-management, pravidla společenského chování, koučink, transakční analýza), bezpečnost (bezpečnost potravin, kvalita v armádě, sebeobrana). Osvědčila se i témata, která nám mohou pomoci řešit nejrůznější situace v našem životě, např. trénování paměti, jak se umět zeptat, použití metody 5 S v domácnosti atd. Letní víkendová setkání jsou pořádána vždy na jiném místě, přičemž je do programu zařazena i prohlídka zajímavostí daného místa nebo alespoň informace týkající se jeho historie, turistický výšlap nebo přímo výuka v přírodě v rámci programu – například tai-chi, golf, nordic walking.
Odborné centrum Spolehlivost
Odborné centrum Spolehlivost začalo pracovat v rámci ČSJ jako jedno z prvních již v roce 1990. V centru vznikla platforma pro rozvoj a šíření osvěty v oblasti spolehlivosti (pohotovosti, bezporuchovosti, životnosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby, bezpečnosti aj.) jako významné charakteristiky kvality produktů a služeb. Členové se podílejí na normotvorné činnosti v oblasti spolehlivosti a úzce spolupracují s univerzitním prostředím.

Cílem centra je zejména:
l organizovat zájemce o spolehlivost, a tím zvýšit vzájemnou informovanost, zajišťovat výměnu zkušeností a přispívat k rozvoji tohoto oboru, a zejména jeho aplikaci do praxe;
l přispívat na konferencích a seminářích o kvalitě referáty s problematikou spolehlivosti či organizovat samostatné akce věnované spolehlivosti;
l iniciovat a odborně zajišťovat proces vzdělávání v oboru spolehlivosti.

Nabídka činností odborných center je široká a každý z členů ČSJ se může zapojit do činností a aktivit center podlé své preference. Více o aktivitách Odborných center najdete na www.csq.cz/ clenstvi/odborne-a-regionalni-skupiny

David Kubla,
manažer komunikace
České společnosti pro jakost

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3