INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

IMG 3900Luboš ChaloupkaZískat novou akreditaci není pro žádnou soukromou vysokou školu jednoduché. O to větší radost přináší. Je totiž potvrzením rozvoje poskytovaných služeb, důkazem toho, že příslušné pracoviště jde po stopě trendů ve vzdělávání, že zrcadlí celospolečenskou potřebu. Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. pod vedením rektora doc. PhDr. Luboše Chaloupky, CSc., se v poslední době podařilo získat rovnou tři akreditace. Jedna z nich je pro studijní obor Právo v podnikání. Tedy ten, po němž praxe hladově volá. Nejen v podobě zájemců o toto studium, ale také ve zvyšování právního vědomí firem. Neznám podnik, který by nepotřeboval šikovného právníka a manažera v jednom. JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D., působí na UJAK jako Prorektor pro kvalitu a akreditace. Specializuje se na občanské právo a právo obchodních společností. Je autorem mnoha odborných publikací v České republice i v zahraničí, zabývajících se oblastí správy majetku, IZS atd. K nové akreditaci nám řekl:

V poslední době jste získali několik nových akreditaci, mimo jiné pro studijní program Právo v podnikání. Od kdy se začne vyučovat? V jakém termínu se mohou zájemci hlásit?

Jsme velice rádi, že se nám podařilo úspěšně získat akreditace pro nové bakalářské studijní programy Speciální pedagogika a Andragogika a vámi zmíněný program Právo v podnikání. A navíc máme o další akreditace zažádáno. Studijní program Právo v podnikání vychází ze studijního programu Právní specializace se studijním oborem Právo v podnikání, který je na naší univerzitě vyučován od roku 2008. Za dobu výuky tohoto studijního programu jej absolvovalo několik stovek studentů, kteří se úspěšně uplatňují jako zaměstnanci i podnikatelé v soukromém sektoru, ale i v prostředí veřejné správy, veřejnoprávních korporacích i v sektoru neziskovém. Jde o program, který má na naší univerzitě dlouholetou tradici. Dle nově získaného programu se začne vyučovat začátkem nového akademického roku. Přihlášky lze podávat do 10. června, případně do konce září.

Komu je studijní program určen a za jakých podmínek jej lze studovat?

Studijní program je určen pro studenty, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech veřejného a soukromého práva, stejně tak v oblasti ekonomie a managementu a chtějí se profesionálně připravit na svou budoucí pracovní pozici v současném dravém podnikatelském prostředí či v prostředí státní správy, kde se budou každý den setkávat s nutností mít právní a manažerské vědomí. Studijní program lze studovat jak ve formě prezenční, která je koncipována jako denní studium, tak i ve formě kombinované. Velkou výhodou kombinované formy je fakt, že přednášky a semináře probíhají výhradně o víkendech, takže účast na výuce nezasahuje do pracovního týdne.

IMG 3876 kopiePrávo v podnikání je vlastně určitým průsečíkem mnoha příbuzných oborů. Znamená to, že absolvent s bakalářským titulem nebude mít v praxi firem a organizací problém se uplatnit?

Jde o studijní program, který je interdisciplinární, tj. je na pomezí dvou oborů, v našem případě práva a managementu. Právě tato mezioborovost dvou významných oborů umožňuje našim absolventům se bez nejmenších obtíží uplatnit na současném trhu práce. A mimochodem, podle několika nezávislých studií má UJAK nadstandardní uplatnitelnost absolventů. Klademe důraz nejen na výuku teorie, ale zejména praxe, která má v reálném podnikatelském prostředí nezastupitelnou roli. Právě příprava našich studentů do praxe je naším prvořadým úkolem, který se nám z dlouhodobého hlediska ale daří plnit.

Každá firma potřebuje zdatného právníka a manažera v jednom. Včetně mikrofirem a malých rodinných firem. Bude možné se v rámci studijního oboru specializovat na právo pro tyto skupiny?

Studijní program Právo v podnikání se zaměří na vzdělání v oblasti práva soukromého s přesahy do práva veřejného. Konkrétně zde bude probíhat výuka v právních odvětvích, jakými jsou občanské právo hmotné, obchodní právo či právo pracovní. Dále bude kladen důraz na studium občanského práva procesního, které aplikuje poznatky hmotného práva (všech zmiňovaných odvětví) do samotné praxe jejich uplatňování. Neopominutelnou součástí výuky bude, jak jsem již zmiňoval, nauka v oborech práva veřejného, jako je např. finanční právo, správní právo či právo trestní. Tím absolvent získává komplexní přehled o právním řádu, který je v recentním podnikatelském prostředí nezbytný.

Tím, že jde o novou akreditaci stávajícího oboru, který je konec konců jedním z těch pilířových na UJAK, můžete popsat, jak se zaměření tohoto studijního programu posunulo, změnilo?

Studijní program každého oboru musí korespondovat s aktuálními potřebami společnosti, která se vyvíjí ve světle probíhající globalizace. Ani naše univerzita nezůstala v tomto úsilí pozadu a nové akreditace připravuje takovým způsobem, aby studijní programy reflektovaly nové trendy. Příkladem inovativního přístupu při tvorbě studijního programu je právě Právo v podnikání, kde byla výuka rozšířena v oblasti občanského práva a obchodního práva, stejně tak byla rozšířena výuka v oblasti veřejné správy.

Na UJAK často působí osobnosti z praxe. Jak je tomu v případě nového studijního programu? Co byste na něm rád vyzdvihl?

Výuka nově akreditovaného studijního programu Právo v podnikání je zajištěna erudovanými odborníky a vědeckými pracovníky z vědeckovýzkumných pracovišť, ze státních univerzit, veřejných vysokých škol, odborníky z oblasti státní správy a z dalších pracovišť soukromého sektoru, povětšinou s mnohaletou pedagogickou praxí. A právě z důvodu, že nový program je záměrně cílen do praxe spočívající v uplatnitelnosti našich absolventů v soukromé sféře či státní správě, mají nezastupitelnou roli i odborníci z praxe. Právě tito odborníci mají na svých bedrech nelehký úkol připravit studenty na přednáškách a seminářích na úskalí, se kterými se budou setkávat ve svém pracovním životě. Mezi tyto odborníky řadíme významné renomované advokáty, představitele justice, členy orgánů významných soukromých společností atd.

Jsou podle vás zákony, předpisy, jejich výklad v ČR hodně složité? Může jejich vývoj akademická sféra nějak ovlivnit?

Právní řád České republiky patří bezesporu k těm nejrozsáhlejším v Evropské unii. Je součástí tzv. kontinentálního právního systému, který je charakteristický tím, že jeho hlavním pramenem je zákon. V České republice lze jako problém vnímat soustavný růst počtu zákonů, vyhlášek a nařízení, s jejich častými změnami, se sklonem k právnímu pozitivizmu či kazuistice, tedy ke snaze ošetřit speciálním ustanovením každou jednotlivou situaci v životě. Právní řád se tak díky tomu stává natolik složitým a nepřehledným, že se v něm leckdy nevyznají ani advokáti, ani právní poradci či firemní právníci, ba ani orgány státní správy a samosprávy, které by měly plnění zákonů kontrolovat. Výklad takovéhoto počtu zákonů a jejich častých novel je velmi složitý a způsobuje v praxi nemalé problémy. Naším úkolem na univerzitě je tuto problematiku studentům co možná nejlépe vysvětlit a prohloubit jejich znalosti zejména na poli recentního znění daných zákonů.
Pokud se ptáte na možný vliv akademické sféry na legislativu České republiky, odkážu vás na článek 41 Ústavy, kde jsou taxativně vyjmenovány subjekty mající možnost předkládat návrh zákona. Akademická sféra může naši legislativu a její vývoj do jisté míry ovlivňovat např. profesionální přípravou svých studentů, kteří si jako svou profesní dráhu určí politiku, kdy jako subjekty moci zákonodárné mohou navrhovat znění zákonů či změnu legislativy. V současnosti hrají nezastupitelnou roli při vývoji legislativy i média, která zprostředkovávají vyjadřování předních akademiků, kteří obhajují, či naopak kritizují to či ono znění zákona. I tuto možnost můžeme klasifikovat jako ovlivňování účastníků legislativního procesu v ČR.

ujak foto020 david peltanV čem podnikatelé a firmy v právní oblasti nejvíce chybují?

Pokud se máme zabývat otázkou chybovosti, začněme hned na samém počátku podnikání, kdy si začínající podnikatel založí svůj business plán většinou na svých odborných znalostech v daném odvětví. Ostatní stránky jeho businessu, kterým ne nutně musí rozumět, přenechá profesionálům, nebo se s nimi alespoň poradí. Zcela běžně proto začínající podnikatelé hledají externí pomoc v oblasti účetnictví či marketingu. Co ale velmi často začínající podnikatelé podceňují, je právní stránka podnikání v samém začátku. A v čem podnikatelé chybují nejčastěji? Určitě je to volba správné formy podnikání, ve které si podnikatel musí uvědomit nákladovost na jednotlivé formy společností, a jejich personální obsazení. Další chybou je neznalost smluvní dokumentace, tj. neznalost relativního majetkového práva, kdy podnikatelé neznají, kdy a na co mají využít ten či onen typ smlouvy, respektive ho někdy neznají vůbec. Dalším „tenkým ledem“ je neznalost práv a povinností, a právě v tomto případě je nutné zmínit právní princip, že „neznalost zákona nikoho neomlouvá“.

Letošní rok je s ohledem na pandemii covid-19 velkou výzvou také pro firmy. Můžete odhadovat, jak se tyto změny projeví ve vaší oblasti? Předpokládám, že vzdělání bude v tomto případě představovat důležitou výhodu...

Pandemie, se kterou se v současné době potýkáme, a pevně věřím, že úspěšně, nemá v současném světě obdoby. Jen velmi těžko se stanovují prognózy, jak bude svět po této zkoušce vypadat. To se samozřejmě týká všech oblastí, včetně vysokého školství. Lidé budou ve všech oblastech opatrnější, a to se týká i podnikatelského prostředí. Věřím však, že naši studenti jsou natolik dobře připraveni do praxe, že nebudou mít jakékoliv potíže se v nových pracovních oblastech, vzhledem k jejich zaměření, zorientovat a úspěšně prosadit.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE