INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

budovaX KopírovatEvropská unie v rámci politiky soudržnosti poskytne finanční příspěvek na rekonstrukci Kliniky nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc. O tom, čím tento krok obohatí péči o pacienty, jsme hovořili s doc. MUDr. Pavelem Korandou, Ph.D., přednostou Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.

Můžete, prosím, popsat, čeho se bude modernizace týkat?
Předmětem modernizace Kliniky nukleární medicíny je dostavba pracoviště PET/CT. Do nově vytvořených prostor bude instalován druhý PET/CT přístroj a bude zde umístěna i modernizovaná laboratoř připravující radiofarmaka pro PET vyšetření.
doc. MUDr. Pavel Koranda PhPři diagnostice metodami nukleární medicíny se často pracuje s tzv. hybridními přístroji. Jde o přístroje kombinující scintigrafickou kameru zobrazující funkci orgánů s CT přístrojem, který poskytuje detailní anatomickou informaci. Konkrétně PET/CT přístroj spojuje zobrazování založené na užití radionuklidů emitujících pozitrony a CT. Toto vyšetření je nezastupitelné především při vyšetřeních onkologických pacientů. U nich je potřebné nejen ke vstupnímu posouzení rozsahu nemoci, které je nutné k stanovení způsobu terapie. V dalším průběhu nemoci lze pomocí PET/CT hodnotit i efekt léčby a případně včasně odhalit v indikovaných případech i nové vzplanutí choroby. Velká část požadavků na PET/CT vyšetření ve FN Olomouc tak přichází z Komplexního onkologického centra FN Olomouc. Význam má však PET/CT také u zánětlivých, kardiologických i neurologických nemocí.

Na našem PET/CT pracovišti FN Olomouc se dlouhodobě provádějí PET/CT vyšetření v počtu, který je výrazně nad průměrem počtu vyšetření na jeden přístroj jak v rámci ČR, tak i v mezinárodním srovnání. Počty vyšetření se u nás dostaly na limit průchodnosti jednoho PET/CT přístroje, ročně se provádí téměř 4300 vyšetření. Je nutno mít na zřeteli, že požadavky na nejčastěji prováděná 18F-FDG PET/CT vyšetření postupně stoupají s rozšiřujícími se indikacemi a pacienty je nutno objednávat na termíny s dlouhodobým výhledem. Přitom se částečně ztrácí flexibilita pro vyšetření z akutní indikace. Další zlepšení dostupnosti PET/CT vyšetření v naší spádové oblasti lze zajistit pouze pořízením dalšího přístroje.

Zkvalitnění radiofarmaceutického zázemí je důležité pro možnost využívání dalších nověji registrovaných radiofarmak. Nová radiofarmaka jsou pak spojena s komplikovanějším provozem PET/CT pracoviště a bez pořízení druhého PET/CT přístroje by jejich používání nebylo reálné, protože nelze redukovat počty již zavedených PET/CT vyšetření po podání glukózy značené fluorem 18F. Přitom při užití různých radiofarmak jde o zcela odlišné indikace. Uvedená skutečnost jen podtrhuje potřebnost pořízení dalšího přístroje.

Zdvojením dvou PET/CT přístrojů na jednom pracovišti budeme moci využívat výhod této kombinace stejně jako PET/CT pracoviště nemocnice na Homolce v Praze a PET/CT pracoviště MOÚ v Brně.

Čím se vlastně Klinika nukleární medicíny zabývá? Jak si můžeme jako laici představit její činnost?

Nukleární medicína je lékařský obor používající k diagnostice a terapii chorob podání radioaktivních látek (tzv. radiofarmak) do těla nemocného. Radiofarmaka se přitom v orgánech pacienta vychytávají na základě jejich funkce nebo jejich specifických vlastností. V závislosti na typu použitého radionuklidu slouží radiofarmaka buď k diagnostice, nebo k terapii. Při terapii lze využít principů tzv. teranostiky, což znamená, že diagnostické a terapeutické radiofarmakum se liší jen typem navázaného radionuklidu.

Z uvedeného vyplývá, že na rozdíl od rentgenologických vyšetření, při kterých je pacient „prozářen“ elektromagnetickým zářením vycházejícím z rentgenky, je při nukleárně medicínských vyšetřeních zdrojem záření radiofarmakum přímo v pacientovi. Vzhledem k tomu, že se ke značení farmak pro diagnostické účely používají radionuklidy s krátkým poločasem přeměny, je radiační zátěž pacientů při diagnostických vyšetřeních nízká a je analogická zátěži při klasických rentgenologických vyšetřeních. Při terapeutických indikacích jsou užívány radionuklidy vyzařující záření jen do velmi krátké vzdálenosti, tímto způsobem lze velmi cíleně léčit pacienty s větším počtem ložisek, která nejsou léčitelná zevním ozářením. Bohužel spektrum vhodných léčebných radiofarmak je zatím poměrně úzké, i když v poslední době se odehrává na tomto poli svým způsobem bouřlivý rozvoj.

Klinika nukleární medicíny FN Olomouc je komplexním pracovištěm, které poskytuje plné spektrum vyšetřovacích metod nukleární medicíny, včetně PET/CT. Na lůžkovém oddělení se pak provádějí terapie. Tato komplexnost pracoviště vyplývá i z toho, že v Olomouckém kraji je z historických důvodů tato zdravotní péče nezvykle výrazně centralizována na naši kliniku. V našem  kraji je totiž dále už jen jedno menší pracoviště.

Z uvedené situace vyplývá, že k diagnostickým vyšetřením přicházejí pacienti z celého Olomouckého kraje a nezřídka i z regionů našemu kraji blízkých. Tato vyšetření se provádějí u pacientů prakticky ze všech medicínských oborů – nejčastěji jde o onkologii, kardiologii, neurologii, plicní lékařství, urologii, chirurgii a ortopedii. Lůžkové oddělení, které léčí nejčastěji nemoci štítné žlázy, slouží i pacientům z  Jihomoravského a části Zlínského kraje.

Je pravda, že pandemie COVID-19 negativně ovlivnila záchyt onkologického onemocnění?

Pro přesnou odpověď na tuto otázku jsou příslušní přímí zástupci onkologie - z pohledu nukleární medicíny a vzhledem k dostupným údajům o poklesu některých preventivních prohlídek je velmi pravděpodobné, že se zvýší potřeba PET/CT vyšetření diagnostikujících rozsah nemoci u pacientů s podezřením na pokročilejší fázi onemocnění. Lze očekávat i nárůst počtu vyšetření hodnotících průběh terapie u pacientů s pokročilejším onemocněním.

Na kdy je plánováno dokončení rekonstrukce?

Samotná dostavba pracoviště bude spojena se stavebními činnostmi vytvářejícími i předpoklady pro úspěšné pokračování dalších fází modernizace areálu FN Olomouc v souladu s jejím, již dříve vypracovaným generelem. Stavební část modernizace pracoviště KNM bude financována z dotačního programu IROP. Projekt dostavby je již vypracován a vlastní stavební práce budou následovat tak, aby byly dokončeny v závěru třetího kvartálu roku 2023. Výběrová řízení na přístrojové vybavení budou vypisována již v nejbližším období tak, aby v těsné návaznosti na dokončení stavebních prací bylo možno přístroje instalovat a uvést v provoz. Plný provoz je očekáván ke konci roku 2023.

Jak se poté změní péče o pacienty?

Při použití klasických PET/CT vyšetření využívajících značenou glukózu se zvýší flexibilita při provádění nutných předoperačních a předterapeutických akutních vyšetření. Zvýší se i obecná dostupnost tohoto typu vyšetření.
Po instalaci nového přístroje a modernizaci radiofarmaceutické PET laboratoře budou vytvořeny kapacity pro používání PET/CT s novými radiofarmaky v plném spektru indikací dostupných v České republice. Zavedení této pro nás zatím nedostupné PET diagnostiky také dále zlepší kvalitu zdravotní péče o pacienty léčené na lůžkovém oddělení KNM nebo léčených i ambulantně.
Výhodou zdvojení PET/CT přístrojů bude i flexibilnější a ekonomicky efektivnější využívání drahých PET radiofarmak, která se vyznačují krátkou dobou přeměny (maximálně necelé 2 hodiny).

O Evropském programu REACT-EU

Pomoc při obnově pro soudržnost a evropská území (REACT-EU) je součástí evropského nástroje pro obnovu "Nová generace EU". V průběhu let 2021 a 2022 poskytuje dodatečné zdroje ve výši 50,6 miliardy eur na programy politiky soudržnosti. Projekty financované z programu REACT-EU významně přispívají k hospodářské obnově Evropy po pandemii a/nebo v boji proti pandemii. Projekty jsou zaměřeny na budoucnost tím, že přispívají k ekologičtější, digitálnější nebo odolnější Evropské unii.

(red)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3