INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

budovaX KopírovatEvropská unie v rámci politiky soudržnosti poskytne finanční příspěvek na rekonstrukci Kliniky nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc. O tom, čím tento krok obohatí péči o pacienty, jsme hovořili s doc. MUDr. Pavelem Korandou, Ph.D., přednostou Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.

Můžete, prosím, popsat, čeho se bude modernizace týkat?
Předmětem modernizace Kliniky nukleární medicíny je dostavba pracoviště PET/CT. Do nově vytvořených prostor bude instalován druhý PET/CT přístroj a bude zde umístěna i modernizovaná laboratoř připravující radiofarmaka pro PET vyšetření.
doc. MUDr. Pavel Koranda PhPři diagnostice metodami nukleární medicíny se často pracuje s tzv. hybridními přístroji. Jde o přístroje kombinující scintigrafickou kameru zobrazující funkci orgánů s CT přístrojem, který poskytuje detailní anatomickou informaci. Konkrétně PET/CT přístroj spojuje zobrazování založené na užití radionuklidů emitujících pozitrony a CT. Toto vyšetření je nezastupitelné především při vyšetřeních onkologických pacientů. U nich je potřebné nejen ke vstupnímu posouzení rozsahu nemoci, které je nutné k stanovení způsobu terapie. V dalším průběhu nemoci lze pomocí PET/CT hodnotit i efekt léčby a případně včasně odhalit v indikovaných případech i nové vzplanutí choroby. Velká část požadavků na PET/CT vyšetření ve FN Olomouc tak přichází z Komplexního onkologického centra FN Olomouc. Význam má však PET/CT také u zánětlivých, kardiologických i neurologických nemocí.

Na našem PET/CT pracovišti FN Olomouc se dlouhodobě provádějí PET/CT vyšetření v počtu, který je výrazně nad průměrem počtu vyšetření na jeden přístroj jak v rámci ČR, tak i v mezinárodním srovnání. Počty vyšetření se u nás dostaly na limit průchodnosti jednoho PET/CT přístroje, ročně se provádí téměř 4300 vyšetření. Je nutno mít na zřeteli, že požadavky na nejčastěji prováděná 18F-FDG PET/CT vyšetření postupně stoupají s rozšiřujícími se indikacemi a pacienty je nutno objednávat na termíny s dlouhodobým výhledem. Přitom se částečně ztrácí flexibilita pro vyšetření z akutní indikace. Další zlepšení dostupnosti PET/CT vyšetření v naší spádové oblasti lze zajistit pouze pořízením dalšího přístroje.

Zkvalitnění radiofarmaceutického zázemí je důležité pro možnost využívání dalších nověji registrovaných radiofarmak. Nová radiofarmaka jsou pak spojena s komplikovanějším provozem PET/CT pracoviště a bez pořízení druhého PET/CT přístroje by jejich používání nebylo reálné, protože nelze redukovat počty již zavedených PET/CT vyšetření po podání glukózy značené fluorem 18F. Přitom při užití různých radiofarmak jde o zcela odlišné indikace. Uvedená skutečnost jen podtrhuje potřebnost pořízení dalšího přístroje.

Zdvojením dvou PET/CT přístrojů na jednom pracovišti budeme moci využívat výhod této kombinace stejně jako PET/CT pracoviště nemocnice na Homolce v Praze a PET/CT pracoviště MOÚ v Brně.

Čím se vlastně Klinika nukleární medicíny zabývá? Jak si můžeme jako laici představit její činnost?

Nukleární medicína je lékařský obor používající k diagnostice a terapii chorob podání radioaktivních látek (tzv. radiofarmak) do těla nemocného. Radiofarmaka se přitom v orgánech pacienta vychytávají na základě jejich funkce nebo jejich specifických vlastností. V závislosti na typu použitého radionuklidu slouží radiofarmaka buď k diagnostice, nebo k terapii. Při terapii lze využít principů tzv. teranostiky, což znamená, že diagnostické a terapeutické radiofarmakum se liší jen typem navázaného radionuklidu.

Z uvedeného vyplývá, že na rozdíl od rentgenologických vyšetření, při kterých je pacient „prozářen“ elektromagnetickým zářením vycházejícím z rentgenky, je při nukleárně medicínských vyšetřeních zdrojem záření radiofarmakum přímo v pacientovi. Vzhledem k tomu, že se ke značení farmak pro diagnostické účely používají radionuklidy s krátkým poločasem přeměny, je radiační zátěž pacientů při diagnostických vyšetřeních nízká a je analogická zátěži při klasických rentgenologických vyšetřeních. Při terapeutických indikacích jsou užívány radionuklidy vyzařující záření jen do velmi krátké vzdálenosti, tímto způsobem lze velmi cíleně léčit pacienty s větším počtem ložisek, která nejsou léčitelná zevním ozářením. Bohužel spektrum vhodných léčebných radiofarmak je zatím poměrně úzké, i když v poslední době se odehrává na tomto poli svým způsobem bouřlivý rozvoj.

Klinika nukleární medicíny FN Olomouc je komplexním pracovištěm, které poskytuje plné spektrum vyšetřovacích metod nukleární medicíny, včetně PET/CT. Na lůžkovém oddělení se pak provádějí terapie. Tato komplexnost pracoviště vyplývá i z toho, že v Olomouckém kraji je z historických důvodů tato zdravotní péče nezvykle výrazně centralizována na naši kliniku. V našem  kraji je totiž dále už jen jedno menší pracoviště.

Z uvedené situace vyplývá, že k diagnostickým vyšetřením přicházejí pacienti z celého Olomouckého kraje a nezřídka i z regionů našemu kraji blízkých. Tato vyšetření se provádějí u pacientů prakticky ze všech medicínských oborů – nejčastěji jde o onkologii, kardiologii, neurologii, plicní lékařství, urologii, chirurgii a ortopedii. Lůžkové oddělení, které léčí nejčastěji nemoci štítné žlázy, slouží i pacientům z  Jihomoravského a části Zlínského kraje.

Je pravda, že pandemie COVID-19 negativně ovlivnila záchyt onkologického onemocnění?

Pro přesnou odpověď na tuto otázku jsou příslušní přímí zástupci onkologie - z pohledu nukleární medicíny a vzhledem k dostupným údajům o poklesu některých preventivních prohlídek je velmi pravděpodobné, že se zvýší potřeba PET/CT vyšetření diagnostikujících rozsah nemoci u pacientů s podezřením na pokročilejší fázi onemocnění. Lze očekávat i nárůst počtu vyšetření hodnotících průběh terapie u pacientů s pokročilejším onemocněním.

Na kdy je plánováno dokončení rekonstrukce?

Samotná dostavba pracoviště bude spojena se stavebními činnostmi vytvářejícími i předpoklady pro úspěšné pokračování dalších fází modernizace areálu FN Olomouc v souladu s jejím, již dříve vypracovaným generelem. Stavební část modernizace pracoviště KNM bude financována z dotačního programu IROP. Projekt dostavby je již vypracován a vlastní stavební práce budou následovat tak, aby byly dokončeny v závěru třetího kvartálu roku 2023. Výběrová řízení na přístrojové vybavení budou vypisována již v nejbližším období tak, aby v těsné návaznosti na dokončení stavebních prací bylo možno přístroje instalovat a uvést v provoz. Plný provoz je očekáván ke konci roku 2023.

Jak se poté změní péče o pacienty?

Při použití klasických PET/CT vyšetření využívajících značenou glukózu se zvýší flexibilita při provádění nutných předoperačních a předterapeutických akutních vyšetření. Zvýší se i obecná dostupnost tohoto typu vyšetření.
Po instalaci nového přístroje a modernizaci radiofarmaceutické PET laboratoře budou vytvořeny kapacity pro používání PET/CT s novými radiofarmaky v plném spektru indikací dostupných v České republice. Zavedení této pro nás zatím nedostupné PET diagnostiky také dále zlepší kvalitu zdravotní péče o pacienty léčené na lůžkovém oddělení KNM nebo léčených i ambulantně.
Výhodou zdvojení PET/CT přístrojů bude i flexibilnější a ekonomicky efektivnější využívání drahých PET radiofarmak, která se vyznačují krátkou dobou přeměny (maximálně necelé 2 hodiny).

O Evropském programu REACT-EU

Pomoc při obnově pro soudržnost a evropská území (REACT-EU) je součástí evropského nástroje pro obnovu "Nová generace EU". V průběhu let 2021 a 2022 poskytuje dodatečné zdroje ve výši 50,6 miliardy eur na programy politiky soudržnosti. Projekty financované z programu REACT-EU významně přispívají k hospodářské obnově Evropy po pandemii a/nebo v boji proti pandemii. Projekty jsou zaměřeny na budoucnost tím, že přispívají k ekologičtější, digitálnější nebo odolnější Evropské unii.

(red)

Slovo ke dni

  • Velký úklid v e-shopech

    Už dávno jsme si zvykli nakupovat nejen v kamenných obchodech, ale také na internetu. Obrat e-shopů neustále roste a v kritických obdobích, například během pandemie, překonával všechny rekordy. Kdo by ostatně neocenil téměř nekonečný výběr zboží, které vlastně ani nezná státní hranice ani prodejní dobu? Samozřejmě že e-commerce s sebou přináší i rizika pro obě strany, pro prodávající i zákazníky. Proto je překvapující, že teprve nyní zpřísnila naše legislativa pravidla obchodování. Už si ani v „anonymním“ cyber prostoru nebude moci každý dělat, co chce, a počítat s tím, že mu vše projde. Například používat e-shop jako bezplatnou půjčovnu nebo sám sobě psát pochvalné recenze a záměrně klamat spotřebitele. Není pochyb, že dodržování přísnějších regulí internetovému businessu jenom prospěje a podpoří jeho další růst.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Arbitrážní a mediační centrum WIPO: zkušenosti ze zahraničí 30. listopad 2022

V tomto vydání zakončíme seriál o IP mediacích a jejich využití při řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví nahlédnutím do zahraničí. Konkrétně se zaměříme na zkušenosti a na mediační případy úspěšně vyřešené v Arbitrážním a mediačním centru Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě a v Singapuru.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3