INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
Společnost Creditreform oznamuje: počet insolvenčních návrhů neklesá a odpovídá i v lednu 2012 maximálním hodnotách z posledního čtvrtletí roku 2011. U fyzických osob razantně roste počet žádostí o odlužení.

V lednu 2012 bylo podáno celkem 2274 insolvenčních návrhů. Proti lednu 2011 tak došlo k nárůstu o 57%. Pokud však počet insolvenčních návrhů z ledna 2012 srovnáme s průměrnou hodnotou posledního čtvrtletí loňského roku, je počet insolvenčních návrhů srovnatelný. Celkem 603 insolvenčních návrhů bylo v lednu podáno u podnikatelů, z toho 207 insolvencí se týkalo fyzických osob – podnikatelů. U fyzických osob – nepodnikatelů bylo podáno1671 insolvenčních návrhů.

Statistiku insolvenčních návrhů firem komplikují fyzické osoby podnikající, které podávají insolvenční návrh s žádostí o oddlužení. Podle § 389 insolvenčního zákona je k podání návrhu na oddlužení oprávněn pouze dlužník, a to za předpokladu, že není podnikatelem.

V praxi se u žádostí o oddlužení setkáváme s případy, kdy osoba, která ukončila podnikání, má dluhy z podnikatelské činnosti a nebo s osobou, která má formálně živnostenské oprávnění, ale nepodniká a nemá žádné dluhy z podnikatelské činnosti.

Dle vysvětlení, které podalo ministerstvo spravedlnosti, dlužník může být fyzickou osobou i právnickou osobou a současně nesmí v době podání návrhu naplňovat definici podnikatele obsaženou v ustanovení § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Uvedenou problematikou se zabývala Expertní skupina pro insolvenční právo S 22. Ta dospěla ke stanovisku, že „dlužníkem, který není podnikatelem" se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. V odůvodnění tohoto závěru zároveň připustila možnost insolvenčního soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné. Současně bylo dále vyloženo, že podnikatelem není ten, kdo sice má živnostenské oprávnění, avšak na jeho základě nepodniká. Z pouhého zápisu dlužníka v živnostenském rejstříku nelze vždy vyvozovat závěr, že dlužník je podnikatelem. Tento závěr byl také podpořen rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR.

Největší firmou, na kterou byla v lednu podána insolvence, je společnost AHOLD Czech Republic, a.s.. Insolvenční řízení trvalo 1 den a insolvenční návrh byl 12.1. z důvodu absence základních náležitostí insolvenčního návrhu odmítnut. Další významnou firmou v insolvenci byla v lednu 2012 Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. a KORYNA nábytek, a.s.. Poslední jmenovaná je v insolvenci již posedmé. KORYNA nábytek, a.s. dluží vedle dalších závazků zaměstnancům mzdy od září 2011 a od konce roku 2011 má nového majitele. Tím je firma L.A. Bernkop 1883, a.s..

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Proti tomu při reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Reorganizace je u nás stále málo využívaným nástrojem řešení úpadku.

Konkurzů bylo v lednu 2012 prohlášeno 126. Proti stejnému období roku 2011 tak došlo k poklesu o 13%. Podíl živnostníků na celkovém počtu konkurzů je meziročně srovnatelný (v lednu 2012 je jen o 0,4% nižší než v lednu 2011).

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů je stále rekordní. Celkový počet insolvenčních návrhů vzrostl proti lednu 2011 o 65 %. Pokud však lednový počet insolvencí u nepodnikatelů srovnáme s průměrnou hodnotou posledního čtvrtletí loňského roku, hodnoty jsou srovnatelné a lednový vývoj nepřekvapil. Pokles insolvencí nelze očekávat ani v dalším období.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V lednu požádalo o oddlužení celkem 1740 osob. Je to absolutně nejvyšší hodnota od začátku platnosti insolvenčního zákona v roce 2008. Proti lednu 2011 je počet žádostí o oddlužení vyšší o 87%. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1267 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v lednu 26 dlužníků (nárůst proti lednu 2011 dokonce o 420%). V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč?

    Podle mezinárodní studie společnosti Surfshark patříme v Evropě k nejhorším co se týká rozvoje internetu a elektronizace veřejné správy. Mohu to potvrdit. V naší vesnici nejen chybí rychlé datové připojení, ale bývá problém si někdy i z mobilu zavolat. Rovněž ceny za poskytované služby neodpovídají tomu, za co lze surfovat a telefonovat jinde v EU. Zbývá se otázat, proč? Podle mého soudu vše začalo s rozvojem internetových mobilních služeb. Na počátku poskytl stát monopol Eurotelu a dlouho udržoval málo konkurenční prostředí udělováním druhé, třetí licence. Zájmy některých soukromých firem a státních úředníků převážily nad obecným prospěchem a důsledky neseme dosud. Jinak si sotva vysvětlit, proč jinde, např. v sousedním Rakousku to jde a u nás stále drhne. Zbývá jen doufat, že moderní technologie nakonec zvítězí nad zištností a...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE