INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Společnost Creditreform oznamuje: počet insolvenčních návrhů neklesá a odpovídá i v lednu 2012 maximálním hodnotách z posledního čtvrtletí roku 2011. U fyzických osob razantně roste počet žádostí o odlužení.

V lednu 2012 bylo podáno celkem 2274 insolvenčních návrhů. Proti lednu 2011 tak došlo k nárůstu o 57%. Pokud však počet insolvenčních návrhů z ledna 2012 srovnáme s průměrnou hodnotou posledního čtvrtletí loňského roku, je počet insolvenčních návrhů srovnatelný. Celkem 603 insolvenčních návrhů bylo v lednu podáno u podnikatelů, z toho 207 insolvencí se týkalo fyzických osob – podnikatelů. U fyzických osob – nepodnikatelů bylo podáno1671 insolvenčních návrhů.

Statistiku insolvenčních návrhů firem komplikují fyzické osoby podnikající, které podávají insolvenční návrh s žádostí o oddlužení. Podle § 389 insolvenčního zákona je k podání návrhu na oddlužení oprávněn pouze dlužník, a to za předpokladu, že není podnikatelem.

V praxi se u žádostí o oddlužení setkáváme s případy, kdy osoba, která ukončila podnikání, má dluhy z podnikatelské činnosti a nebo s osobou, která má formálně živnostenské oprávnění, ale nepodniká a nemá žádné dluhy z podnikatelské činnosti.

Dle vysvětlení, které podalo ministerstvo spravedlnosti, dlužník může být fyzickou osobou i právnickou osobou a současně nesmí v době podání návrhu naplňovat definici podnikatele obsaženou v ustanovení § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Uvedenou problematikou se zabývala Expertní skupina pro insolvenční právo S 22. Ta dospěla ke stanovisku, že „dlužníkem, který není podnikatelem" se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. V odůvodnění tohoto závěru zároveň připustila možnost insolvenčního soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné. Současně bylo dále vyloženo, že podnikatelem není ten, kdo sice má živnostenské oprávnění, avšak na jeho základě nepodniká. Z pouhého zápisu dlužníka v živnostenském rejstříku nelze vždy vyvozovat závěr, že dlužník je podnikatelem. Tento závěr byl také podpořen rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR.

Největší firmou, na kterou byla v lednu podána insolvence, je společnost AHOLD Czech Republic, a.s.. Insolvenční řízení trvalo 1 den a insolvenční návrh byl 12.1. z důvodu absence základních náležitostí insolvenčního návrhu odmítnut. Další významnou firmou v insolvenci byla v lednu 2012 Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. a KORYNA nábytek, a.s.. Poslední jmenovaná je v insolvenci již posedmé. KORYNA nábytek, a.s. dluží vedle dalších závazků zaměstnancům mzdy od září 2011 a od konce roku 2011 má nového majitele. Tím je firma L.A. Bernkop 1883, a.s..

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Proti tomu při reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Reorganizace je u nás stále málo využívaným nástrojem řešení úpadku.

Konkurzů bylo v lednu 2012 prohlášeno 126. Proti stejnému období roku 2011 tak došlo k poklesu o 13%. Podíl živnostníků na celkovém počtu konkurzů je meziročně srovnatelný (v lednu 2012 je jen o 0,4% nižší než v lednu 2011).

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů je stále rekordní. Celkový počet insolvenčních návrhů vzrostl proti lednu 2011 o 65 %. Pokud však lednový počet insolvencí u nepodnikatelů srovnáme s průměrnou hodnotou posledního čtvrtletí loňského roku, hodnoty jsou srovnatelné a lednový vývoj nepřekvapil. Pokles insolvencí nelze očekávat ani v dalším období.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V lednu požádalo o oddlužení celkem 1740 osob. Je to absolutně nejvyšší hodnota od začátku platnosti insolvenčního zákona v roce 2008. Proti lednu 2011 je počet žádostí o oddlužení vyšší o 87%. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1267 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v lednu 26 dlužníků (nárůst proti lednu 2011 dokonce o 420%). V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3