INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

logo cvut cmyk 02Lepší připravenost absolventů vysokých škol pro práci ve firmách i ve státní správě je častým tématem na nejrůznějších oborových a profesních setkáních podnikatelů i odborných konferencích věnovaných personalistice.

Ukazuje se, že nejlepší výsledky se dostavují tam, kde se nečeká na zázrak a vedení vysokých škol a firmy v daném oboru hledají možnosti dlouhodobé spolupráce, formy, jak studentům přiblížit praktické potřeby byznysu, zpětně pak poznatky promítat do studijních plánů, pravidelně se scházet, diskutovat a dál spolupráci vylepšovat. A aby věci fungovaly podle očekávání, neobejde se to také bez finančního přispění firem.

Jednou z fakult ČVUT, která spojuje výuku s možnostmi pomoci metodicky řešit nějaký praktický problém, s nimiž se podnikatelé potýkají, je Fakulta dopravní ČVUT v Praze, konkrétně Ústav logistiky a managementu dopravy. Více jsme se dozvěděli z rozhovoru s Ing. Janem Tichým, Ph.D., odborným asistentem této fakulty v oblasti ekonomiky dopravy a datovým analytikem ČSAD Praha holding a.s.:

IMG 0005Ing. Jan Tichý, Ph.D., odborný asistent Fakulty dopravní ČVUT v Praze a datový analytik ČSAD Praha holding a. s.

Pojďme si přiblížit, co jsme jen nakousli. O co konkrétního ve vaší pomoci firemní praxi jde?

Již delší dobu se  snažíme poskytovat studentům reálný pohled na to, s čím se mohou ve své praxi u dopravních firem setkávat. Proto jsme využili naši spolupráci se Společenstvím autodopravců Čech a Moravy (SAČM) a připravili pro naše studenty odborný materiál týkající se metodiky nákladů v silniční dopravě. Domnívám se, že tato pomůcka je využitelná i pro širokou odbornou veřejnost.

V čem může být metodika výpočtů nákladů prospěšná studentům a široké odborné veřejnosti?

Naše metodika, která je k dispozici na webových stránkách FD ČVUT (http://fd.cvut.cz) příp. na mých osobních stránkách (http://www.jantichy.net), umožňuje studentům uvědomit si, jaké náklady podnikatelům v dopravě s jejím provozem a přepravou vznikají. Lépe tak pochopí rozdíly mezi fixními a variabilními náklady, jsou schopni identifikovat přímé či nepřímé (režijní) náklady. Stejně tak si velmi dobře uvědomí vazbu mezi dopravním výkonem dopravce a jeho jednotkovou cenou, tj. cenu za kilometr jízdy resp. jednu hodinu stání.

V rámci výuky předmětu Ekonomika dopravy se studenti v lekcích zaměřených na kalkulaci nákladů seznámí s naší metodikou a sami si vyzkouší navrhnout ekonomický model vlastní autobusové firmy. Musí si tedy detailně naplánovat nejen oběhy vozidel a turnusy řidičů, ale hlavně se snaží minimalizovat a optimalizovat náklady. A to je něco, s čím se budou setkávat kdekoliv v praxi.

A pokud se týká  široké odborné veřejnosti?

Zatímco studentům se snažíme ukázat přístup k výpočtu nákladů spíše metodicky, a to se všemi jeho variacemi a nástrahami, u široké odborné veřejnosti bylo naší snahou zdůraznit důležitost práce s výpočtem nákladů dopravního výkonu a metodicky stanovit všechny položky nákladů i některé další věci, o kterých jsme se již zmínili.

IMG 0010

A o co vlastně prakticky jde?

Naše metodika kalkulace nákladů je složená ze tří dokumentů. První vysvětluje naše pohnutky vedoucí k myšlence zpracovat vlastní metodiku nákladů silniční dopravy. Druhý soubor tvoří několik excelových tabulek do kterých se dosadí různé hodnoty, jako například očekávaný roční dopravní výkon, pořizovací cena vozidla, jednotková cena nafty, hodinová mzda řidiče aj. a díky předdefinovaným vzorcům uživatel – ať autodopravce nebo student – ihned vidí, jaké náklady bude mít spojeny se zvažovanou zakázkou. Třetí dokument pak podrobněji rozvádí obsah všech položek kalkulačního vzorce.

Co je cílem projektu...

Cílů je samozřejmě více. Spolu s kolegy, s kterými se na Fakultě dopravní věnujeme výuce ekonomických témat, se snažíme koncipovat studentům výuku co nejblíže praxi tak, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Nevýhodou čerstvých absolventů VŠ je mnohdy minimální množství praktických dovedností, které jsou po nich vyžadovány. Snažíme se jim tedy ve výuce ukázat něco, co mohou v praxi začít používat ihned.

Kdy myšlenka vznikla a jak daleká byla cesta od nápadu ke konkrétnímu projektu?

Ve své disertační práci, kterou jsem obhájil před osmi lety, jsem se věnoval kalkulacím nákladů v autobusové dopravě a tomuto tématu se od té doby věnuji trvale. Když jsem před léty převzal od kolegy Ing. Kunsta výuku předmětu Ekonomika dopravy, postupně v něm rozšiřuji a zlepšuji zejména lekce zaměřené na kalkulace nákladů. A ačkoliv mě zajímají všechny druhy dopravy, nejdále se podařilo dotáhnout kalkulace nákladů právě v silniční dopravě.

Je tu ovšem praktický problém. Skutečné vstupní údaje o struktuře a výši nákladů a stejně tak i metodika výpočtu jsou v současném tržním kapitalismu bohužel obchodním tajemstvím každého podniku. Z hlediska trhu a provozovatelů dopravy tomu sice rozumím, ale z hlediska praktické výuky na odborných školách je to katastrofa, protože se velmi těžko člověk dostává k podrobnostem, které mohou hrát ve výpočtu zásadní roli.

Předpokládám, že právě tady jste využili spolupráci se  Společenstvím autodopravců Čech a Moravy(SAČM)...

Ano, to bylo před čtyřmi lety, kdy jsme začali přemýšlet, jak naše výukové materiály přiblížit praxi v silniční nákladní a osobní dopravě a rovněž je poskytnout širší odborné veřejnosti. Se zástupci SAČM proběhlo několik pracovních schůzek, ze kterých vyplynula jistá doporučení ve smyslu „zjednodušení a zpřesnění“ našich podkladů a nyní doufáme, že tyto pomohou mj. i k jisté formě osvěty u široké odborné veřejnosti. Velmi tedy děkujeme SAČM za to, že nám opakovaně poskytlo odborné konzultace, bez nichž by metodika jen velmi těžko vznikla.

Předpokládám, že jde o týmovou práci, kdo vše se na ni podílí?

Jde o to, v jak širokém kontextu budeme tuto otázku vnímat. Z mého osobního hlediska se na ni nepřímo podílí několik učitelů (Ing. Kunst, Doc. Tichá) a kolegů (Dr. Říha, Dr. Faifrová, Dr. Němec), díky nimž jsem ke kalkulacím nákladů získal téměř mateřský vztah. Prakticky pak vznikly všechny tři dokumenty tvořící naši metodiku mým přičiněním za odborného přispění několika kolegů ze SAČM a díky odborným konzultacím s kolegy z Ministerstva dopravy ČR a poznatkům z dalších činností (odborné studie, konzultační činnost apod.). Velmi si také cením spolupráce s jedním ze spolutvůrců dříve velmi známého tarifu TR4, panem Ing. Rybou. Ostatně, to byla další příjemná náhoda...

Spolupracujete v oblasti kalkulace nákladů i s dalšími odborníky?

Kalkulace nákladů je téma, které zákonitě zajímá každou firmu, nicméně málokdo je ochoten podělit se o své zkušenosti či doporučení, a tím spíš se velmi složitě hledá nějaký konsenzus na tvorbě obecně platné, oficiální a legislativou podepřené metodiky, která by byla platná pro celou veřejnou správu a minimalizovala tlaky na veřejné rozpočty.

V poslední době se na nás jako na nezávislou instituci obrací mnoho různých subjektů, od jednotlivých dopravců, jejich profesních sdružení přes zástupce samospráv až po soudy a koneckonců i stát, s nimiž konzultujeme další postup. Vždyť všichni vidíme, že bez řádně nastavených pravidel není možné ani soutěžit o zakázky na zajištění veřejné dopravy. A jelikož je cena dominantním měřítkem kvality nabídky, snadno si domyslíme, jak důležité je umění dobře si spočítat náklady.

V jaké konkrétní výstupy pro studijní i firemní praxi projekt vyústí?

V první fázi, kterou jsme nedávno dokončili, bychom rádi studentům a zájemcům z řad odborné veřejnosti poskytli naši metodiku. Nejspíše elektronickou formou prostřednictvím webových stránek. V další fázi bychom se rádi podíleli na aktualizaci metodického pokynu ministerstva dopravy do takové úrovně, aby byl tento dokument mezi širokou odbornou veřejností považován za podrobný a zcela vyčerpávající standard v oblasti kalkulace nákladů veškeré silniční dopravy, tedy nejen autobusové. Bez takového standardu, který umožní transparentní komunikaci nejen mezi objednateli a provozovateli dopravy, ale  též kontrolní činnost orgánů státní správy, není další rozvoj fungování zejména veřejné dopravy možný.

Připravuje Fakulta dopravní v rámci spolupráce se SAČM i jiné projekty?

Spolupráce se SAČM se nám v průběhu několika let velmi osvědčila a byli bychom rádi, kdyby pokračovala i nadále. Kromě předpokládané spolupráce a odborných konzultací na téma kalkulace nákladů spolupracujeme se SAČM na trochu odlišném tématu, kterým je problematika demografického vývoje v České republice a jeho vliv na zaměstnanost v silniční dopravě. SAČM, ale i jiným zájemcům, bychom rádi nabídli odborná školení zaměřená na podnikovou ekonomiku podpořená unikátními výukovými pomůckami. Zájemcům o studium dopravy nabízíme též různé další aktivity, o kterých se můžete dovědět více na portálu http://www.dopravanasbavi.cz. Třeba i v této souvislosti najdeme se SAČM společnou řeč.    

Asi největší z projektů, na němž jsme s kolegy tři roky pracovali a který jsme teprve nedávno zveřejnili, je webová aplikace IODA (http://www.ioda.cz), v níž jsou sdružena mnohá data o dopravě v ČR. Databáze je přístupná zdarma a zájemce v ní najde údaje jak o rozsahu dopravní infrastruktury, velikosti dopravního parku, tak objemu dopravy a přepravy, ale samozřejmě i z oblasti ekonomiky dopravy. A konečně asi do měsíce hodláme zveřejnit jednu z našich dalších webových novinek. Prostě pořád se něco děje.

rozmlouval Jiří Novotný

 

Slovo ke dni

  • Výrobce nezůstane utajen

    Kdo nakupuje potraviny v nadnárodních obchodních řetezcích, dobře ví, že musí dobře vybírat, aby získal kvalitu za rozumnou cenu. Zatímco cenovka u nabízeného zboží bývá zpravidla na první pohled jasná, hodnota výrobku je skrytá. Hypermarkety sice tvrdí, že nic, co prodávají, není špatné, ale můžete se na jejich sliby opravdu spolehnout. Zákazník často věří určité značce, zemi původu, prověřenému dodavateli, ale na všech obalech takové označení nenajde. U tzv. privátních značek bývá uvedeno jen jméno obchodu, jenž si nechal zboží pro sebe vyrobit. Ministerstvo zemědělství chce tuto praxi změnit a připravuje zákon, podle něhož musí nést každá potravina i označení, kdo ji vyprodukoval. Proč ne, taková informace rozhodně má svou cenu pro toho, kdo chce např. nakoupit hezky česky. Dosud je totiž běžnou praxí, že stejnou privátní značku...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE