INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

li kopieProf. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group (VIG), v rámci prezentace
předběžných údajů za hospodářský rok 2017 předložila mimořádně pozitivní bilanci celé pojišťovny.

„Náš úspěch v roce 2017 je radostným výsledkem důsledně uplatňované obchodní strategie. Jako
jeden z prvních rakouských podniků jsme po roce 1989 vykročili směrem na východ a využili potenciál
střední a východní Evropy. Nyní, když všichni mluví o velkých příležitostech díky dobrému vývoji
národních hospodářství v regionu CEE, my již sbíráme plody naší dlouhodobé strategie. Přišli jsme do
těchto zemí totiž proto, abychom tam už zůstali. Znamená to, že je třeba si nezávisle na
hospodářském vývoji zachovávat udržitelné postavení. Zcela vědomě sázíme na lokální podnikatele
a strategii více značek. Podporujeme tuto rozmanitost z přesvědčení a využíváme ji na našich trzích,
které si vyžadují stále rychlejší rozhodovací procesy. Platí to zejména pro témata, jako je digitální
transformace. V této i v dalších oblastech přijímáme od minulého roku důležitá opatření v rámci
našeho strategického pracovního programu „Agenda 2020“. Jsme tak připraveni na budoucnost
a dosahujeme nadále výsledky, které z nás dělají stabilního a spolehlivého partnera. Představenstvo
na základě dobrých výsledků navrhne grémiím zvýšení dividendy za hospodářský rok 2017 o
12,5 procenta z 80 na 90 centů na akcii.“

Dynamický růst pojistného

Předepsané koncernové pojistné dosáhlo výši 9386 mil. EUR a stouplo tak zřetelně o 3,7 procenta
v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Bez jednorázově placeného životního pojištění
vykázala VIG ještě výraznější růst pojistného o 6,2 procenta. Růst zaznamenala všechna odvětví,
s výjimkou jednorázově placeného životního pojištění. Obzvlášť silně vzrostlo celkové pojistné na
Slovensku (+10,6 procenta), v Maďarsku (+10 procenta), v Bulharsku (+9,8 procenta), v Polsku
(+8,2 procenta) a v České republice (+4,9 procenta). Z ostatních zemí CEE pojistné v roce 2017
dynamicky rostlo především v Bosně a Hercegovině (+23,2 procenta) a v Srbsku (+12,4 procenta).
Celkově bylo v roce 2017 získáno už 55,1 procenta koncernového pojistného v zemích CEE.

Největší podíl z pojistného tvoří pojištění majetku (28,1 procenta), následují běžně placené životní
pojištění (27,4 procenta), povinné pojištění motorových vozidel (14,9 procenta), jednorázově placené
životní pojištění (12 procenta), havarijní pojištění (11,7 procenta) a zdravotní pojištění (5,9 procenta).
Zdravotní pojištění představuje oblast, ve které VIG vidí velký potenciál růstu právě v zemích CEE.
Pojistné v tomto odvětví v roce 2017 stouplo o 9,3 procenta na zhruba 564 mil. EUR. V zemích CEE
bylo ve zdravotním pojištění získáno o významných 43 procent vyšší pojistné.

Zisk (před zdaněním) výrazně vzrostl

Zisk koncernu před zdaněním stoupl v roce 2017 na 442,5 mil. EUR (2016: 406,7 mil. EUR). Nárůst
zisku o 8,8 procenta vyplývá zejména z dobrého vývoje ukazatele combined ratio a z pozitivního
vývoje pojistně-technického výsledku v životním pojištění v České republice a na Slovensku.
Mimořádně vysokého růstu zisku bylo dosaženo v Polsku, kromě jiného díky úspěšné stabilizaci
obchodu v oblasti pojištění motorových vozidel. Celkově přispěly společnosti ze zemí CEE k zisku
(před zdaněním) už přibližně 57 procenty.

Jasně lepší combined ratio

Ukazatel combined ratio VIG (po zajištění, bez zohlednění zisků výnosů z investic) se v roce 2017
výrazně zlepšil na 96,7 procenta (2016: 97,3 procenta). VIG se tak opět podařilo udržet hodnotu
combined ratio bez ohledu na početné živelné pohromy a vichřici Herwart jednoznačně pod hranicí
100 procent. Významně k tomu přispěly Rakousko a Polsko zlepšenými pojistně-technickými výsledky.

Mírný pokles finančního výsledku

Finanční výsledek (včetně výsledku podniků oceňovaných podle bilanční hodnoty) představuje za rok
2017 924,3 mil. EUR. Tato hodnota je navzdory započítání rakouských veřejně prospěšných
společností (Gemeinnützige Gesellschaften) jako plně konsolidovaných podniků za celý rok 2017 o
3,6 procenta nižší než před rokem.

Nárůst kapitálových investic

Celkové kapitálové investice (včetně likvidních prostředků) Vienna Insurance Group stouply k
31. prosinci 2017 na 37,4 mld. EUR. V porovnání s předchozím rokem to představuje přírůstek
1,2 mld. EUR, resp. 3,3 procenta.

Zvýšení návrhu dividendy

Výsledek na akcii za rok 2017 ve výši 2,23 EUR (2016: 2,16 EUR) je mírně vyšší než v předchozím
roce. Představenstvo na základě dobrých výsledků navrhne grémiím zvýšení dividendy za
hospodářský rok 2017 oproti předchozímu roku z 80 na 90 centů na akcii. To zodpovídá nárůstu o
12,5 procenta a míře výplaty 38,7 procenta (2016: 35,6 procenta). Politika výplaty dividendy Vienna
Insurance Group v minimální výší 30 procent čistého koncernového zisku po odečtení menšinových
podílů, která platí už od roku 2005, tak zůstává beze změny.

Údaje za hospodářský rok 2017, uvedené v této tiskové zprávě, vycházejí z předběžných a
neauditovaných dat. Definitivní údaje za hospodářský rok 2017 budou zveřejněny 18. dubna 2018 v
koncernové výroční zprávě na webové stránce www.vig.com.

Výhled až do roku 2020

Mezinárodní měnový fond (IWF) předpovídá pro oblast střední a východní Evropy na období let 2017
až 2020 průměrný růst HDP ve výši 3 procent ročně, pro oblast celé EÚ 1,7 procenta ročně. Na
základě těchto hospodářských prognóz vychází koncern Vienna Insurance Group z toho, že bude
schopen využít příležitostí, které skýtá tento vývoj a jeho pozitivní účinky na chování obyvatelstva v
oblasti zajištění a preventivních opatření. VIG chce prostřednictvím své dlouhodobé a výnosově
orientované růstové politiky do roku 2020 zvýšit objem pojistného kontinuálně na úroveň převyšující
10 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) má do roku 2020 překročit 500 mil. EUR. Cílem pro ukazatel
combined ratio je dosáhnout do roku 2020 hodnotu přibližně 95 procent. Dividendy budou kopírovat
vývoj hospodářských výsledků. Na základě pozitivního vývoje obchodní činnosti a přijatých opatření
programu „Agenda 2020“ platí cíl, kterého mělo být dosaženo až v roce 2019, už pro rok 2018.
Konkrétně VIG očekává v roce rok 2018 objem pojistného ve výši 9,5 mld. EUR a zisk před zdaněním
v rozpětí 450 až 470 mil. EUR.

Strategický pracovní program „Agenda 2020“

V roce 2017 byl zahájen program „Agenda 2020“ s cílem optimalizovat obchodní model VIG
a zároveň vytvořit nové obchodní příležitosti. „Je s tím spojená celá řada složitých úkolů, které se
nedají splnit z jednoho dne na druhý. O to větší radost máme, že se už dostavily první úspěchy“, uvádí
Prof. Elisabeth Stadler a odvolává se na konkrétní příklady: VIG se v případě opatření na optimalizaci
výnosů v pojištění motorových vozidel nejprve zaměřila na snížení nákladných škod v zahraničí.
Speciálně vytvořený tým VIG pro zahraniční škody identifikoval v případě škod na motorových
vozidlech v zahraničí potenciální úspory ve výši zhruba 10 mil. EUR ročně. Projekt optimalizace
škodového managementu byl v roce 2017 uplatněn v dceřiných společnostech v Polsku a v Litvě, a to
nejen v oblasti pojištění motorových vozidel, ale i v pojištění domácností. První výsledky ukázaly
potenciál úspory nákladů na škody v řádu středních jednociferných procent. Zároveň se jedná o
podporu úsilí o snížení neoprávněných nároků na náhradu škody. „Tato opatření nám pomáhají nadále
redukovat naše combined ratio směrem k 95 procentům“, zdůrazňuje Prof. Elisabeth Stadler.

Iniciativy růstu

Mezi obchodní oblasti, ve kterých chce VIG růst pro zajištění vlastní budoucnosti, patří kromě jiného
zdravotní pojištění a bankopojištění. Zdravotní pojištění již nabízí 38 ze zhruba 50 dceřiných
společností. V pěti vybraných zemích (Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Turecko a Maďarsko), ve
kterých se počítá s cíleným rozvojem zdravotního pojištění, se v roce 2017 podařilo zvýšit pojistné v
tomto segmentu o přibližně 11 mil. EUR, tedy o cca 32 procent. S cílem podpořit bankoprodej byly
v roce 2017 dohodnuty fúze lokálních univerzálních pojišťoven s bankopojišťovnami VIG, které se
uskuteční letos. „S odbytovým partnerem Erste Group jsme už v roce 2017 začali omezovat počet
produktových variant a nabízet srozumitelné a jednoduché zdravotní pojištění a pojištění majetku.
Dalším důležitým cílem je intenzivnější zapojení našich produktů do internetového prodeje
prostřednictvím banky“, uvádí Prof. Elisabeth Stadler.

Jasná cílová představa digitalizace a nová iniciativa „VIG Xelerate“

V roce 2017 vypracoval koncern VIG cílovou představu digitalizace pro celou skupinu. Dceřiné
společnosti mají volnost při samostatném rozjezdu projektů digitalizace a realizaci vlastních nápadů.
Holding přitom působí jako koordinátor dceřiných společností. Jednotlivé společnosti mohou pracovat
na různých tématech a opatřeních. „Vidíme dvě vlny digitalizace. První vlna, kterou právě procházíme,
je věnována digitalizaci současného obchodního modelu. V rámci toho zlepšujeme nabídku a služby
pomocí inteligentních technologií pro styk s klienty. Ve druhé vlně půjde o nasazení nových
obchodních modelů, včetně nabídek a služeb netypických pro pojišťovny, jako jsou například
asistenční služby. V této oblasti již působíme několik let s velkým úspěchem. Jen v roce 2017 řešily
naše společnosti více než 200 000 asistenčních případů. Bulharsko začalo v roce 2017 poskytovat
asistenční služby i pro Makedonii a v Rumunsku byla založena vlastní asistenční společnost, která
zahájí činnost letos“, vysvětluje Prof. Elisabeth Stadler.

V rámci projektu „Genesis“, největšího digitalizačního projektu skupiny, testovala polská dceřiná
společnost Compensa v roce 2017 nasazení robotické technologie a umělé inteligence pro
automatizaci pracovních procesů, od začátku roku 2018 již byly automatizovány čtyři rutinní procesy.
V současnosti se testuje využití telematiky v oblasti motorových vozidel, stejně jako speciálních robotů
(botů), samostatně odpovídajících na poptávky zákazníků. Agentury a koncoví klienti mohou nyní
i v Polsku velmi jednoduše uzavřít pojištění motorových vozidel pomocí aplikace. V Rakousku nabízí
společnost Wiener Städtische prostřednictvím programu „Smart & Easy“, a podobně i společnost
Donau Versicherung programem „Klara“, nové digitální poradenské programy, které už zodpovídají
Směrnici o distribuci pojištění IDD. Program „Klara“ společnosti Donau Versicherung bude od 1. dubna
nasazen do poradenství v celém Rakousku a následně bude převzat i pojišťovnami Compensa v
Pobaltí.

Jako nejnovější aktivita holdingu VIG v rámci digitální transformace byla zahájena iniciativa
„VIG Xelerate“. V rámci skupiny mohou být navrhovány projekty digitální transformace, které budou
vyhodnoceny z hlediska užitku pro navrhující společnost a pro celou skupinu a následně finančně
podpořeny ze strany VIG.

Ilustrace Pixabay.com

(tz)
5

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE