INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

výzMinisterstvo financí a zástupci podnikatelů dospěli k dohodě, která bude znamenat změnu stávajícího daňového režimu v oblasti předkládání a zpracování projektu výzkumu a vývoje.

Pod vedením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zasedala od začátku tohoto roku pracovní skupina tvořená zástupci podnikatelských svazů a asociací, Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Vyjednávací tým řídil místopředseda RVVI a šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Karel Havlíček, který předložil Radě návrh změn v uplatňování klíčového nástroje nepřímé podpory firem, které investují do vývoje a výzkumu. RVVI na svém zasedání 29. června 2018 tento návrh schválila.

Společným cílem pracovní skupiny bylo zvýšení podpory konkurenceschopnosti, odstranění nejistot u poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj a zároveň zamezení zneužívání tohoto nástroje. Pracovní skupina se zaměřila zejména na odstranění těch formálních požadavků, které jsou na jedné straně pro poplatníky administrativní zátěží a představují riziko v rámci uplatňování odpočtu, ale na straně druhé nemají výrazný význam v rámci standardu správy daní. Pracovní skupina proto vyhodnotila velké množství dat, argumentů a pohledů, včetně například mezinárodního srovnání, odborných studií, judikátů NSS, a zkušeností z každodenní praxe. Na základě projednání a analýz byl po několika měsících vyjednávání nalezen oboustranný kompromis, který bude ukotven v zákonné podobě.

„I když byly diskuse velmi náročné a zpočátku jsme hledali kompromisy složitě, musím nakonec vysoce ocenit jak přístup podnikatelských svazů, tak resortu financí a Generálního finančního ředitelství. Pokud chceme v budoucnu obstát, je třeba zásadně posílit výzkumné a vývojové aktivity našich podnikatelů. Právě odpočty by se měly stát v budoucnu klíčovým nástrojem podpory inovací, a proto již nyní musíme motivovat firmy k jejich využívání,“ dodává Karel Havlíček.

Zásadním krokem je zejména návrh změny termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován, nově nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Návrh by měl odstranit spory mezi poplatníky a správcem daně ohledně stanovení okamžiku zahájení výzkumné činnosti. Podnikatel bude mít již v době zpracovávání projektu relevantní informace za určité časové období. Současně se tím režim odpočtů srovnává s většinou zemí EU, kde se rovněž nepředkládá výzkumný projekt dopředu. Nově bude pro poplatníky zavedena povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost, čímž bude naplněn požadavek plánovitosti.

Finanční správa bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza. Aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově moci být důvodem zamítnutí projektu.

Dále návrh obsahuje zjednodušení pro osoby, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci. Nově se také navrhuje vypuštění jedné z povinných náležitostí projektu, kterou je místo zpracování projektu.

Stejně tak se v gesci RVVI začínají připravovat společná školení poplatníků a finanční správy.

„Jsem ráda, že pracovní skupina uzavřela svou činnost kompromisními návrhy, které se budeme snažit prosadit v legislativním procesu,“ zhodnotila úspěch jednání ministryně financí Alena Schillerová.

Pracovní skupina se shodla na tom, že i nadále je vyhovující stávající režim v oblasti prokazování prvku novosti a technické nejistoty, tedy s možností ustanovit znalce k posouzení těchto činností. Původně diskutovaná varianta uznávání novosti (například Technologickou agenturou ČR) nebyla nakonec s ohledem na zvýšenou administrativní a tedy i časovou náročnost zvolena.

K prosazení pozitivních změn významně přispěla také expertíza společnosti Ayming, která je partnerem AMSP ČR pro oblast odpočtu. Ta zprostředkovala konkrétní zkušenosti a problémy firem z různých regionů při uplatňování a obhajobě odpočtu. Poskytla také cenné mezinárodní srovnání, z kterého mimo jiné vyplynulo, že v ostatních zemích není zpracování projektu VaV před jeho zahájením vyžadováno. „Jsme rádi, že jsme jako člen pracovní skupiny mohli odborně podpořit dlouhodobé úsilí AMSP ČR o zlepšení podmínek odpočtu na výzkum a vývoj a že naše zkušenosti byly využity ve prospěch všech inovativních firem v České republice“, uvádí Tomáš Uhlíř, specialista Ayming a člen uvedené pracovní skupiny zastupující zájmy podnikatelů.

Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy, který koordinoval názory zástupců podnikatelů, dodává: „Věříme, že dohodnutá opatření sníží nejistotu firem, odstraní stávající negativní atmosféru a podpoří rozvoj inovativních firem. Je dobře, že se jednání vedla na odborné úrovni a hledali jsme řešení, která by firmy využívaly. Do diskuse jsme vnesli konkrétní zkušenosti firem. Podařilo se mimo jiné vyjasnit některé problémy, na které firmy při daňových odpočtech na VaV narážejí. Nyní potřebujeme uvést navržené legislativní úpravy co nejdříve do praxe a seznámit firmy s novinkami."

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Výrobce nezůstane utajen

    Kdo nakupuje potraviny v nadnárodních obchodních řetezcích, dobře ví, že musí dobře vybírat, aby získal kvalitu za rozumnou cenu. Zatímco cenovka u nabízeného zboží bývá zpravidla na první pohled jasná, hodnota výrobku je skrytá. Hypermarkety sice tvrdí, že nic, co prodávají, není špatné, ale můžete se na jejich sliby opravdu spolehnout. Zákazník často věří určité značce, zemi původu, prověřenému dodavateli, ale na všech obalech takové označení nenajde. U tzv. privátních značek bývá uvedeno jen jméno obchodu, jenž si nechal zboží pro sebe vyrobit. Ministerstvo zemědělství chce tuto praxi změnit a připravuje zákon, podle něhož musí nést každá potravina i označení, kdo ji vyprodukoval. Proč ne, taková informace rozhodně má svou cenu pro toho, kdo chce např. nakoupit hezky česky. Dosud je totiž běžnou praxí, že stejnou privátní značku...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE