INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Sacm copyV průběhu uplynulých dvou let jsme vás informovali o projektu s názvem „Posilování bipartitního dialogu v odvětvích“ (BIDI 1) , který připravila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských  svazů (KZPS). Na jeho části týkající se odvětví dopravy se podílelo společně s Odborovým svazem dopravy (OSD) i  Společenství  autodopravců Čech a Moravy (SAČM) s cílem posoudit specifika pracovních podmínek a jejich vliv na konkurenceschopnost v odvětví silniční dopravy. 

 lista CMYK copy

Protože se projekt osvědčil, má od letošního roku  pokračování pod názvem „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému“ (BIDI 2).Projekt lze rozdělit do dvou etap, první probíhá již  nyní (2013 až 2015) a druhá pak v letech 2015 až 2017 s předpokladem provést u vybraných firem „sociální audit „.  O obsahovém zaměření projektu, způsobu realizace i smysluplnosti jsme hovořili s Dr. Lubomírem Ondrouškem, 1. místopředsedou Společenství L Ondroušek_01autodopravců Čech a Moravy:

Možná by na úvod neškodila1 stručná rekapitulace a objasnění, jak na sebe původní i nový projekt navazují?

Zjednodušeně se dá říci, že zatímco v minulém projektu se bipartitní dialog odvíjel mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v oblasti pracovně právních vztahů, nyní se dostává do sociální sféry. To z toho důvodu, že se BIDI 2 zabývá vlivem demografického vývoje v České republice na různé profese, v tomto konkrétním případě v silniční dopravě. Tím nový projekt do jisté míry navazuje na předešlý s cílem zmapovat situaci a pomoci vytvořit takové finanční, pracovní, personální a další nezbytné podmínky k tomu, aby co největší počet zaměstnanců mohl vykonávat své povolání plnohodnotně co nejdéle, případně se řešil předem promyšlený přechod pro jiné pracovní zařazení včetně nutné rekvalifikace. Stručně řečeno, je třeba diskutovat o všem, co bude nezbytné vykonat pro udržení zaměstnanosti lidí, až se výrazně prodlouží doba odchodu pracovníků do starobního důchodu, a to jak ze strany státu, tak zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců.

(Na snímku L. Ondorušek)

Jak  bude tento dialog fungovat a do jakých bloků je téma rozčleněno?

Dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se bude odehrávat v několika rovinách. V prvé řadě to budou odborné semináře na které naváží řízené rozhovory, různé dotazníkové akce a možná i další formy, které vyplynou  z průběhu těchto setkání. Chceme v prvé řadě seznámit zaměstnavatele a zaměstnance s posláním KZPS, SAČM i OSD a v návaznosti na to, jak jsem již uvedl, poučit zaměstnance a zaměstnavatele z malých, středních i větších firem podnikajících v autodopravě s demografickým vývojem u nás i v Evropě a dospět k určitým doporučením při řešení důchodové reformy. Chceme přimět obě skupiny k zamyšlení  nad těmito důležitými otázkami a dosáhnout toho, aby o nich přemýšleli hlouběji a diskutovali na základě vlastních zkušeností ve firmách. Na příkladech si ukážeme, jak se tato problematika řeší jinde, například ve Francii či Belgii. Chtěli bychom docílit toho, aby účastníci bipartitního dialogu měli na nutné změny důchodového systému vlastní názor, ať již jde o podnikatele a majitele firem nebo zaměstnance. Musíme v dialogu rozebrat i role jednotlivých subjektů; státu, zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců.

Co se od jednotlivýcIMG 7273 copyh subjektů očekává?

Například firmy, když se jim daří, by měly vytvářet určité finanční rezervy třeba pro dotace mezd zaměstnancům, kteří již v určitém věku nemohou plnohodnotně vykonávat původní profesi a je nezbytné je přeřadit na jinou práci s nižším finančním ohodnocením či rekvalifikovat apod., samozřejmě za přispění státu. Sami zaměstnanci však stranou všeho tohoto dění být nemohou. Nejde přitom jen o zvyšování kvalifikace, ale také o  péči o své zdraví, od životosprávy přes prevenci až po udržování dobré fyzické a psychické kondice.

Kdo se bude na bipartitním dialogu podílet?

Především lidé na pozici řidiče, ať osobní či nákladní dopravy a někteří administrativně techničtí pracovníci, jako například dispečeři dopravy, garážmistři a další. Budou to však i ředitelé a majitelé firem a top manažeři, jako personální, provozní a jiní ředitelé, ze středního managementu pak vedoucí skupin, divizí či oddělení. Kromě zaměstnavatelů a zaměstnanců chceme pozvat i řadu odborníků z nejrůznějších oblastí, například z resortu práce a sociálních věcí, Fakulty dopravy ČVUT, ale i některé poslance podílející se na legislativních změnách a další. 

Můžete přiblížit konkrétní výstupy i záměry s jejich praktickým využitím v malých dopravních firmách i obecně, aby vaše názory nezapadly?

Stejně jako minule počítáme s vydáním souhrnné studie k této problematice, která by měla pomoci firmám při řešení těchto otázek a současně  to bude rovněž zajímavé zobecnění názorů a zkušeností z dialogu v rámci dopravy jak pro státní orgány, tak pro všechny subjekty, které se na důchodové reformě podílejí. Zatím jsme uskutečnili prvé dva semináře. Ukázaly, že jejich účastníci nemají v dané problematice příliš jasno. Je tedy zřejmé, že volba tématu byla trefou do černého.

 

Co od výsledků BIDI 2 očekáváte?

Pokud firma prosperuje, nemá žádné závažné problémy v pracovně právních a interpersonálních  firemních vztazích, tak je zde  předpoklad, že si může  vytvořit finanční zdroje pro řešení nejnutnějších problémů v péči o zaměstnance, kteří se dostávají do předdůchodového věku. Pokud neprosperuje a zápasí s problémy, nejen že rezervy nevytváří, ale napjatá situace se negativně promítá do jejího vnitřního života a starost u budoucnost vlastních zaměstnanců je odsunuta stranou. Přitom právě malé firmy, které SAČM  v autodopravě zastupuje, jsou na tom nejhůře. Nemohou si například příliš vybírat a jsou nuceni si brát i cenově nevýhodné zakázky, a pokud majitel současně jezdí, podnikání se mu komplikuje. Samozřejmě nelze počítat s tím, že se vše v rámci bipartitního dialogu změní k lepšímu, ale může to být alespoň malý dílek ke změnám k lepšímu. 

Uskuteční se podobně jako u BIDI 1 odvětvová konference?

Jistě. Pokusí se shrnout a zobecnit poznatky z o obou etap bipartitního dialogu a přenést je do odvětví  silniční dopravy. Konference může zobecnit názory na to, zda bude například řidič osobní či nákladní dopravy schopen v předdůchodovém věku dál bezpečně řídit vozidlo nebo jestli bude dispečer autodopravy po dosažení 60 a více let dále schopen odpovídajícím způsobem vykonávat svoji profesi, porovnávat se budou naše zkušenosti s obdobnými v zahraničí.

Konference by mohla shrnou poznatky i v tom, jaké změny by mohly nastat v jednotlivých pozicích v daném odvětví, definovat jejich fyzickou a psychickou náročnost a další záležitosti. Firmy by tak mohly mít konkrétnější představu o tom, jak by měly reagovat na změny v personální oblasti, v péči o zaměstnance a  začít je realizovat. Ovlivňovat procesy změn, ať již se týkají lidí nebo reagovat na nové technologie aplikované v dopravě. Vidět tedy i o něco dál do budoucnosti.

L Ondroušek 02

Pokud se týká seminářů a dalších setkání, kdy a jak budou probíhat a s jakou plánovanou účastí?

Projekt BIDI 2 zahrnuje tři desítky seminářů, blok otázek formou dotazníků i v rámci řízeného rozhovoru, ale nic nás zde neomezuje. Každého semináře se zúčastní kolem 15 lidí, celkem to bude tedy 45O osob a na každou ze dvou  konferenci bude pozváno 80 až 100 osob. Pokud jde o strukturu účastníků zmíněných akcí, budou to OSVČ, fyzické i právnické osoby vybrané napříč velikostním spektrem, tedy od malých přes střední až po velké. Budeme tam i my za SAČM spolu se zástupci Odborového svazu v dopravě, KZPS, a krom toho pozveme i odborníky z řady odvětví, jistě i některého poslance z podvýboru pro dopravu Parlamentu ČR, uvidíme...

(Na snímku L. Ondorušek)

Připravil Jiří Novotný 

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE