INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) se na pracovním setkání v Bratislavě dohodli na společném postupu při ukotvení definice rodinného podnikání.

Ta by tak měla být stejná jak v České republice, tak na Slovensku. Základem pro definici je rozlišení rodinné obchodní společnosti, rodinné živnosti a rodinné farmy. AMSP ČR, která organizuje Rok rodinného podnikání 2018 zahájila přípravy na jasné vymezení rodinného podnikání již v letošním roce.

„Postupně jsme jednali s většinou představitelů rozhodujících politických stran a nevidíme vůči právnímu vymezení rodinných firem žádný odpor, spíše jsme diskutovali legislativní formu celého procesu. S Bohumilem Havlem, autorem Zákona o obchodních korporacích (ZOK), který se na nové definici podílel, jsme se nakonec dohodli, že nejrozumnější cesta, je zanesení definice právě do ZOK, uvádí předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

AMSP ČR připravuje mechanismus, který naváže na Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě, kde se nejen jasně poukazuje na mimořádný vliv rodinných firem na ekonomiku, ale současně se i členské země se vyzývají k rychlému vymezení pojmu rodinná firma a navazující jasné institucionální podpoře tohoto typu firem. Přímou vládní definici rodinné firmy mají v současnosti Španělsko, Finsko, Itálie, Rumunsko. Maďarsko využívá definici pro rodinné zemědělské podniky a Dánsko, Rakousko, Litva, Bulharsko, Malta mají pro rodinné firmy zvláštní právní předpisy. Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR, objasňuje důvody, proč dává smysl rodinné firmy lépe vymezit: „Je třeba začít sledovat ekonomické aktivity rodinných firem, farem nebo živností, podobně jako je tomu v jiných zemích. Potřebujeme vidět vliv na hospodářství v regionech, v konkrétních odvětvích a sledovat výkonnost tohoto segmentu s ohledem na celou řadu faktorů. Ve světě se začíná projevovat, že ekonomiky jejichž základem je rodinné podnikání, vykazují vyšší stabilitu. Proto stojí za to v další fázi rovněž zvážit specifickou podporu tohoto segmentu. S ohledem na provázanost českého a slovenského podnikání, považujeme proto rovněž za velmi logické, že definice rodinného podnikání bude stejná nebo velmi podobná u nás i na Slovensku.“

Vladimír Sirotka, prezident Slovenské asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) k tomu uvádí: „Odborné rokovania poukázali na veľmi príbuzné problémy, s kterými sa naše organizácie a podnikatelia potýkajú při zakladaní a fungovaní rodinných podnikov. Ako jeden z hlavných problémov sa na Slovensku javí zosúladenie stávajúcej legislatívy, ako Obchodný zákonník, Zákonník práce, Sociálne zákony, daňové zákony, transférové oceňovanie, dedičské konanie a iné, so špecifikami rodinného podnikania. Spoločné riešenie by mohlo prospieť širšímu portfóliu malých a stredných podnikov a živnostníkov, pomôcť definovať konkrétne návrhy a opatrenia, aj v oblasti pomoci tomuto segmentu a máme za to, v konečnom dôsledku aj k zvýšeniu objemu obchodných stykov, výmeny tovarov a služieb v tomto segmente. Na Slovensku tvorí z počtu registrovaných podnikatelských subjektov až 98 % malých podnikov a živnostníkov. Veľká časť je práve typu rodinného podniku. Dá sa povedať, že sme krajinou malých a stredných podnikov a rovnako je to i v Čechách a podľa našich informácií aj ostatných krajinách V4. Dohovorili sme sa, že k spolupráci oslovíme aj tieto krajiny, pričom samozrejme riešenie tohto problému nie je ohraničené regiónom V4.“

Karel Havlíček dále doplňuje: „Rodinné firmy vykazuji vyšší odolnost, sociální odpovědnost, jsou základem obslužnosti regionů a rovněž nositeli tradice a původních výrobků. Jejich podpora je trvalou investicí, u těchto typů firem, farem a živností většinou nehrozí, že aktiva budou vyvedena do zahraničí. I proto zahajujeme přípravu speciálních studijních programů na vysokých školách zaměřených na rodinné podnikání, podobně jako je tomu například ve Švýcarsku. I proto je nutné vědět, jak rodinný podnik právně vymezit.“

Návrh definice AMSP ČR vymezují rodinné podnikání do Zákona o obchodních korporací

(1) Rodinným podnikem je rodinná obchodní společnost, rodinná živnost, nebo rodinná farma.

(2) Rodinnou obchodní společností je obchodní společnost, jejíž podíly vlastní z nadpoloviční většiny členové jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu. Za rodinnou obchodní společnost se považuje také obchodní společnost, jejíž podíly z nadpoloviční většiny drží nebo vlastní ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský fond, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenským správcem.

(3) Rodinná živnost je živnostenským podnikáním, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského osvědčení.

(4) Rodinná farma je polnohospodářskou výrobou, na které se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem příslušného osvědčení.

(5) Členové rodiny pro účely tohoto zákona jsou příbuzní v přímé linii anebo sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.

(6) Rodinnou obchodní společností může být jen obchodní společnost sídlící na území ČR. Fundací podle odstavce 2 může být jen fundace sídlící na území ČR. Svěřenským fondem podle odstavce 2 může být jen svěřenský fond zřízený podle českého práva.

(tz)

Slovo ke dni

  • Plecháček s kontakty

    Nedávno počastovala ČSOB novináře plechovým smaltovaným hrnkem s kresbami zachycujícími členy managementu včetně kontaktů na ně. Byl to dobrý nápad. Hrnek je tím předmětem, který vás provází stále, ať už z něj pijete nebo v něm máte tužky nastřádané během let. Hrnek je stále po ruce. I on může sloužit nejen jako nosič nápoje, ale jako nosič informace. A jak známo, nápoj a informace se stále hodí, ba co víc, svět nápojů a informací se tak nějak prolínají a doplňují. Tok jednoho svádí druhého. Jinými slovy a bez okolků: byl to dobrý nápad. Hrneček stojí na stole a nikam, na rozdíl od vizitky, nezapadne. A smalt je technologie, k níž se lidstvo opět vrací. Nesmaže ho slunce ani voda, myčka ani rez časů budoucích.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE